Tematiskais raksts

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai mormoņi dzīvo poligāmijā?

Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē šobrīd kopumā ir vairāk nekā 14 miljoni mormoņu, un viņu starpā nav poligāmistu. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā poligāmija ir stingri aizliegta . Baznīcas vispārējais standarts saistībā ar laulību visos laikos bijusi monogāmija, kā norādīts Mormona Grāmatā ( Jēkaba 2:27 ). Poligāmijā tika dzīvots tikai aptuveni 50 gadus 19. gadsimtā, taču šobrīd tā vairs nav. Poligāmija tika oficiāli izbeigta 1890. gadā — pirms 118 gadiem. Mūsu Baznīcai nav nekā kopīga ar tiem, kas dzīvo poligāmijā.

Skat.arī Daudzsievība

2. Kas mormoņu skatījumā ir Dievs?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā Dievu bieži vien dēvē par Debesu Tēvu, jo Viņš ir visu cilvēku garu Tēvs un cilvēki ir radīti pēc Viņa tēla (1. Mozus 1:27). Tā ir piemērota uzruna laipnam, taisnīgam, visgudram un visuspēcīgam Dievam. Saskaņā ar mormoņu ticību, Dievs Tēvs, Viņa Dēls Jēzus Kristus un Svētais Gars ir Dievības jeb Trīsvienības locekļi.

Skat. arī Dievība

3. Kas notiek mormoņu tempļos?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas tempļi nav vienkārša pielūgsmes vieta, kur Baznīcas locekļi notur svētdienu dievkalpojumus. Tā kā templis ir svēta vieta, tajā atļauts ienākt vienīgi cienīgiem Baznīcas locekļiem. Tempļa darba primārais mērķis ir „saistīt” jeb vienot ģimenes, sagaidot, ka ģimenes attiecības turpināsies arī pēc nāves. Tādi paši tempļa rituāli var tikt izpildīti arī par mirušajiem. Nevienai citai kristīgajai baznīcai nav līdzvērtīgas tempļa kalpošanas.

Skat arī Tempļi un Tempļa laulība

4. Vai mormoņi tic Bībelei?

Baznīca godā Bībeli kā Dieva vārdu un Svēto Rakstu sējumu. Pēdējo dienu svētie lolo tās mācības un visu dzīvi studē tajā ietverto dievišķo gudrību. Vēl vairāk, Bībeles vārdi tiek pārdomāti un apspriesti arī dievkalpojuma laikā. Papildus Svēto Rakstu sējumi —Mormona Grāmata, Mācība un Derības un Dārgā Pērle, kur apkopotas papildus liecības, — nostiprina un uzsver Dieva mācību un sniedz daudzu cilvēku aizkustinošu personīgās pieredzes aprakstu par Jēzu Kristu. Atsaucoties uz mūsu Baznīcas apustuli M. Raselu Balardu, „Mormona Grāmata nesašaurina, nemazina un nenoniecina Bībeles vērtību. Tieši otrādi, tā izvērš, papildina un godina to”.

Skat. arī Bībele

5. Vai mormoņi ir kristieši?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nes Jēzus Kristus Vārdu, Viņš ir tās ticības centrā. Visas lūgšanas mūsu mājās un visas lūgšanas Baznīcas sanāksmju namos tiek teiktas Jēzus Kristus Vārdā. Katru nedēļu dievkalpojuma laikā tiek pieņemti Svētā Vakarēdiena (komūnijas) simboli, kas simbolizē Viņa veikto Izpirkšanu. Ar Kristus veiktās Izpirkšanas upuri tiek samaksāts par visu cilvēku grēkiem ar noteikumu, ka tiek veikta personīga grēku nožēlošana. Viņa upuris ļauj visai cilvēcei augšāmcelties un iegūt nemirstību.

Skat. arī Kas ir mormoņi? un Būtiskākās baznīcas mācības ar ko mormoņi atšķiras no citiem un kādēļ?

6. Kāda ir Baznīcas nostāja rasu jautājumā?

Evaņģēlijs attiecas uz visiem cilvēkiem. Baznīcā vienmēr tikuši laipni aicināti visi etnisko grupu pārstāvji un visu rasu parstāvji tikuši kristīti, kļūstot par Baznīcas locekļiem, sludinājuši no kanceles un teikuši publiskas lūgšanas visu draudzes locekļu vārdā. Lai gan Baznīcā nekad nav tikusi īstenota draudžu segregācijas politika, afrikāņu izcelsmes vīriešu kārtas Baznīcas locekļiem kādu laiku netika piešķirti amati priesterībā. Tas mainījās 1978. gada jūnijā, kad Baznīca nekavējoties uzsāka aktīvo negroīdu rases vīriešu ordinēšanu priesterības amatos visās draudzēs visā pasaulē. 2006. gadā Baznīcas prezidents Gordons B. Hinklijs pasludināja: „Neviens, kas izsaka nievājošas piezīmes par citas rases pārstāvjiem, nevar uzskatīt sevi par patiesu Kristus mācekli. Un arī mēs nevaram uzskatīt, ka viņa uzvedība saskan ar Baznīcas mācībām. Atzīsim, ka mēs visi esam mūsu Debesu Tēva dēli un meitas, un Viņš mīl visus Savus bērnus!”

7. Kāda loma Baznīcā ir mormoņu sievietēm?

Sievietēm ir būtiska loma Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas darbībā. Lai gan sievietes netiek ordinētas priesterībā un līdz ar to nevar veikt tādus priekšrakstus kā Svētā Vakarēdiena svētīšana vai kristīšana, viņas kalpo vadošos aicinājumos, kā arī par misionārēm un skolotājām, bieži uzrunā draudzi un vada draudzes lūgšanas Svētā Vakarēdiena sanāksmēs un citos gadījumos.

Skat. arī Palīdzības biedrība

8. Kādēļ Baznīca sūta cilvēkus misijā?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas centieni misionāru darba jomā sasaucas ar Jaunajā Derībā minēto modeli, kur misionāri kalpoja, divatā mācot evaņģēliju un kristot ticīgos Jēzus Kristus Vārdā (skat., piemēram, Pētera un Jāņa darbības aprakstu Apustuļu darbos). Baznīcas uzdevumā turpat vai 350 misijās vienlaicīgi visā pasaulē kalpo vairāk nekā 52 000 misionāru, kas jaunāki par 25 gadiem. Misionāru darbs ir brīvprātīgs, un misionāri paši apmaksā savu misiju. Viņi saņem norīkojumu no Baznīcas augstākās vadības, tiekot nosūtīti uz kādu no valstīm, kur Baznīcas darbība ir oficiāli atļauta. Uz dažām valstīm misionāri tiek sūtīti vienīgi humānu vai citu specializētu misiju veikšanai.

Skat. arī Misionāru programma

9. Kāds, pēc mormoņu ieskatiem, ir mūsu dzīves mērķis?

Laicīgo eksistenci Pēdējo dienu svētie uztver kā daļu no diženās cilvēces vēstures, kas aizsākusies ar pirmszemes dzīvi, kad visu cilvēku gari dzīvoja kopā ar Debesu Tēvu, un turpināsies ar dzīvi Viņa klātbūtnē, kur mēs varēsim turpināt augt, mācīties un pilnveidoties. Dzīve uz Zemes tiek uzskatīta par pārbaudes laiku, kad vīrieši un sievietes iziet caur pārbaudījumiem un gūst pieredzi, kas citādi nebūtu iegūstama. Tā kā Dievs zināja, ka cilvēki pieļaus kļūdas, Viņš nodrošināja Glābēju Jēzu Kristu, kurš uzņemsies pasaules grēkus. Saskaņā ar Baznīcas locekļu ticību, laicīgā nāve nav beigas — tas ir sākums nākamajam posmam Dieva iecerē Viņa bērniem.

Skat. arī Pestīšanas iecere

10. Kāpēc mormoņi nesmēķē un nelieto alkoholu?

Pēdējo dienu svēto veselības likums balstās uz Gudrības Vārdu — 1833. gadā saņemtu atklāsmi, kas nosaka, kāds ēdiens ir veselīgs un kādas vielas nenāk par labu cilvēka organismam. Balstoties uz to, alkohols, tabaka, tēja, kafija un narkotikas ir aizliegtas, jo tās izraisa atkarību un tām ir kaitīga ietekme. 14 gadus ilgā UCLA pētījuma laikā, kas tika pabeigts 1997. gadā, tika sekots līdzi 10000 Baznīcas locekļu mirstības līmenim un veselības stāvoklim Kalifornijā. Šis pētījums parādīja, ka Baznīcas locekļiem, kas ievēro veselības likumu, ir vismazākie draudi mirt no vēža un kardiovaskulārajām slimībām Amerikas Savienotajās Valstīs un ka Baznīcas locekļu, kas ievēro minēto likumu, dzīves ilgums ir par 8 līdz 11 gadiem lielāks, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem starp baltās rases pārstāvjiem Amerikas Savienotajās Valstīs.

Skat. arī Veselīgi ieradumi

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.