Tematiskais raksts

Tempļi

Tempļi nav vieta, kur Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi regulāri apmeklē svētdienas sanāksmes. Tie zīmīgi atšķiras no tūkstošiem citu dievnamu jeb sanāksmju namu visā pasaulē, kuri tiek izmantoti svētdienas sanāksmēm.

Visu reliģiju pārstāvji var ienākt un apmeklēt Pēdējo dienu svēto sanāksmes lūgšanu namos. Taču tādēļ, ka tempļi ir svēti Tā Kunga nami, tajos ir ļauts ieiet tikai cienīgiem Baznīcas locekļiem. Lai varētu apmeklēt templi, Baznīcas locekļiem ir jādzīvo saskaņā ar ticības pamatprincipiem, kas ir jāapliecina saviem vietējiem vadītājiem vienreiz divos gados.

Apliecinājumu tam, ka sendienās tempļi bija svēti, var redzēt gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Vecās Derības laikā Mozus lika Israēla bērniem savā ceļojumā pa tuksnesi nest līdzi saiešanas telti (lielu, pārnēsājamu templi). Ķēniņš Salamans uzcēla un iesvētīja varenu templi, ko babilonieši iznīcināja 586. gadā pirms Kristus dzimšanas. Templi atjaunoja un vēlāk ievērojami paplašināja, taču 70. gadā pēc Kristus romieši to atkal iznīcināja. Tempļa Lielā rietumu siena Jeruzālemē ir saglabājusies līdz pat mūsdienām, un pat pēc gadu tūkstošiem jūdi to uzskata par svētvietu. Jaunajā Derībā ir aprakstīts, kā Jēzus Kristus attīrīja templi, kad cilvēki apgānīja tā svētumu, pārvēršot tā iekšpagalmus par tirgus laukumu.

Pēdējo dienu svēto tempļi tiek uzskatīti par Tā Kunga namiem, kuros valda svētums un miers, kāds nav rodams citur raižu pilnajā pasaulē. Tempļi ir vieta, kur Baznīcas locekļi dod svētus solījumus un izsaka savu apņēmību Dievam. Tempļi ir arī vieta, kur tiek izpildīti nozīmīgākie mūsu reliģijas rituāli — pāru laulības un ģimeņu „saistīšana” uz mūžību.

Tempļi ir vienīgā vieta, kur tādi rituāli kā kristības un mūžīgās laulības var tikt veikti mirušo labā un viņu vietā — Pēdējo dienu svētie tic, ka šie rituāli tika pildīti Jaunās Derības laikā, taču vēlāk šī mācība un prakse tika zaudēta.

Tempļi vērš Pēdējo dienu svēto uzmanību uz Jēzu Kristu un viņu iespējamo dzīvi ar Viņu, Debesu Tēvu un saviem ģimenes locekļiem ar nosacījumu, ka viņi būs uzticīgi Kristus mācībām.

Mūsdienu atklāsmē Džozefs Smits saņēma norādījumu celt templi Kērtlandē, Ohaio (iesvētīts 1836. gadā). Vēlāk viņš saņēma uzdevumu celt templi Navū, Ilinoisā (1846). Baznīcas agrīnajiem locekļiem tempļi bija tik svarīgi, ka dažu dienu laikā pēc ierašanās Soltleikas ielejā Brigams Jangs izvēlējās vietu, kur celt Soltleikas Templi.

Visā pasaulē ir 152 tempļi, kuri vai nu jau darbojas, tiek būvēti vai kuru būvniecība ir oficiāli paziņota.

Gandrīz uz katra tempļa atrodas apzeltīta statuja ar vīrieti brīvā ietērpā ar garu, pie lūpām pieliktu tauri. Šī statuja attēlo eņģeli Moroniju, senlaiku pravieti un centrālo personu Mormona Grāmatā. Šī statuja simbolizē Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšanu pasaulē.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.