Tematiskais raksts

Būtiskākās Baznīcas mācības: Ar ko mormoņi atšķiras no citiem un kādēļ?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem bieži vaicā, vai laika gaitā Baznīca kļūst arvien līdzīgāka „tradicionālajām” reliģijām.

Ja ar terminu „tradicionāla” tiek domāts tas, ka Pēdējo dienu svētie arvien vairāk tiek uztverti kā nozīmīga un svarīga sabiedrības daļa, kas sniedz lielu devumu apkārtējiem — īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, kur pašlaik ir kādi seši miljoni Baznīcas locekļu — tad atbilde ir „jā”. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, kas tika dibināta Ņujorkā 1830. gadā un kurā tolaik bija tikai seši Baznīcas locekļi, saskaņā ar neatkarīgām aplēsēm tagad ir ceturtā lielākā Baznīca Amerikas Savienotajās Valstīs.

Baznīcas locekļi nāk no dažādiem sabiedrības slāņiem, un viņu vidū ir dažādu profesiju pārstāvji: uzņēmēji, lauksaimnieki, izglītības darbinieki, zinātnieki, politiķi, valstsvīri, izklaides industrijas pārstāvji un žurnālisti. Patiesībā līdzcilvēki daudz vairāk zina par Pēdējo dienu svētajiem kā draugiem, kaimiņiem un darba kolēģiem, nekā par pašu Baznīcas institūciju un tās mācībām. Tas attiecas arī uz daudzām citām valstīm ārpus ASV.

Ja ar apzīmējumu „tradicionālā” tiek domāts, ka Baznīca pakāpeniski atsakās no īpašām ticības iezīmēm, kas ir tās vēstījuma pamatā, atbilde ir noliedzoša. Lai gan Baznīcas vadītāji ciena citu ticību pārstāvju atšķirīgos uzskatus, viņi vēlas saglabāt skaidrību par ticības aspektiem, kas raksturo Pēdējo dienu svētos.

Turpmāk minētas dažas no būtiskākajām ticības un reliģijas atšķirībām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas un citu kristīgo baznīcu starpā.

Atjaunošana

Pēdējo dienu svētie tic, ka pēc seno apustuļu nāves dievišķās apustuļu pilnvaras tika zaudētas un bija nepieciešama šo pilnvaru atjaunošana. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi tic, ka šī atjaunošana aizsākās 19. gs. sākumā ar jaunekli, vārdā Džozefs Smits.

Trīsvienība

Viena no būtiskākajām atšķirībām Pēdējo dienu svēto un citu kristīgo konfesiju starpā ir saistīta ar Dieva Tēva, Jēzus Kristus un Svētā Gara būtību. Viņi visi trīs kopā veido to, kas daudzās baznīcās tiek dēvēta par Trīsvienību, bet Pēdējo dienu svēto Baznīcā — par Dievību.

Mūsdienu pravieši, atklāsmes un jauni Svētie Raksti

Pēdējo dienu svētie tic, ka Dievs vēl arvien runā ar cilvēci, ka Viņš ir aicinājis jaunus apustuļus un praviešus un ka atklāsmes tiek dotas arī mūsdienās, tāpat kā tas bija sendienās. Turklāt daudzas no šīm mūsdienu atklāsmēm ir oficiāli iekļautas jaunos Svēto Rakstu sējumos. Šie sējumi ir Mormona Grāmata: vēl viena liecība par Jēzu Kristu, Mācība un Derības (Džozefa Smita un dažu turpmāko Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu atklāsmju apkopojums) un Dārgā Pērle, kur ietverti Mozus un Ābrahāma, kā arī Džozefa Smita pieraksti.

Pestīšanas iecere

Pēdējo dienu svēto teoloģijā būtiska vieta ierādīta tā dēvētajai pestīšanas iecerei. Tā ietver pirmslaicīgo cilvēces pastāvēšanu, pasaules radīšanas nolūku, mūsu zemes dzīves būtību un mērķi, kā arī gaidāmo dzīvi pēc nāves.

Tempļi un to uzdevums

Būtiskākais tempļadarba uzdevums ir „saistīt” jeb apvienot ģimeni, sagaidot, ka šīs ģimenes attiecības turpināsies arī pēc nāves. Šādi tempļa rituāli var tikt izpildīti arī par mirušajiem. Nevienai no citām kristīgajām baznīcām nav līdzvērtīgas tempļa kalpošanas.

Misionāru programma

Tā kā daudzas kristīgās baznīcas sūta misionārus sludināt evaņģēliju, atšķirība meklējama misionāru programmas īstenošanā, nevis doktrīnā. Mūsu Baznīcas misionāru programma ievērojami atšķiras no citām ar lielo misionāru skaitu un izplatību, ar viņu kalpošanas ilgumu un dažādajiem kalpošanas veidiem, kā arī misionāru ģērbšanās veidu un to, ka viņi sludina atjaunoto evaņģēliju.

Brīvprātīga garīdzniecība

Jēzus Kristus Baznīcas draudžu un bīskapiju līmenī nav pilnlaika profesionālu garīdznieku, cilvēki kalpo brīvprātīgi un bez atlīdzības. Baznīcas augstākā līmeņa vadītāji, kas aicināti par pilnlaika apustuļiem, pamet daudz ienesīgākus amatus, lai visa mūža garumā kalpotu par „Jēzus Kristus īpašiem lieciniekiem” un pārraudzītu pasaules mēroga Baznīcu.

Veselīgs dzīvesveids

Atturēšanās no alkohola dažādu reliģisku konfesiju starpā nav nekas neparasts. Tomēr no Pēdējo dienu svētajiem tiek sagaidīta pilnīga atturēšanās no alkohola, tabakas izstrādājumiem, melnās un zaļās tējas un kafijas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.