Tematiskais raksts

Dievība

Tradicionālās kristietības Trīsvienību Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi sauc par Dievību. Lai arī Pēdējo dienu svētie un citi kristieši vienādi sauc Tēvu, Dēlu un Svēto Garu (vai Garu) Pēdējo dienu svēto izpratne par Dievības trīs locekļiem būtiski atšķiras no tradicionālās kristietības izpratnes.

Dievs Tēvs

Baznīcā bieži Dievu sauc par Debesu Tēvu, jo Viņš ir visu cilvēku garu Tēvs un viņi ir radīti pēc Viņa tēla (1. Mozus 1:27). Tas ir atbilstošs apzīmējums Dievam, kurš ir laipns un taisnīgs, viszinošs un visspēcīgs. Mormoņi tic, ka Viņam ir cilvēkam līdzīgs ķermenis, bet tas ir nemirstīgs un pilnīgs. Debesu Tēvs radīja „Pestīšanas ieceri”, kas ļauj indivīdiem dzīvot Viņa klātbūtnē un kopā ar savām ģimenēm mūžīgi. Patiesībā tas ir Viņa darbs — īstenot Savu dēlu un meitu nemirstību un mūžīgo dzīvi.

Jēzus Kristus

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai, kas nes Viņa vārdu, Jēzus Kristus ir galvenā persona. Katra lūgšana mājās un katrs dievkalpojums lūgšanu namā noslēdzas — Jēzus Kristus vārdā. Svētais Vakarēdiens (dievgalds), kas katru nedēļu tiek pieņemts dievkalpojumos, ir Viņa Izpirkšanas simbols. Pēdējo dienu svētie pilnībā pieņem Jaunās Derības pierakstus par Jēzus Kristus dzimšanu, dzīvi un kalpošanu, nāvi un augšāmcelšanos. Viņam, tāpat kā Viņa Tēvam ir fizisks ķermenis — tas pats ķermenis, kas iznāca no kapa pēc Viņa augšāmcelšanās un kuru Viņš Saviem apustuļiem aicināja „aptaustīt un apskatīt” (Lūkas 24:39).

Būdams vienīgais pilnīgais cilvēks, kas jebkad dzīvojis uz Zemes, Jēzus sniedza priekšzīmi Savā dzīvē, kam visiem ir jāseko. Cilvēku kļūdu dēļ Kristus veiktais Izpirkšanas upuris samaksā grēka cenu, pretī prasot individuālu grēku nožēlu. Viņa upuris arī ļauj visai cilvēcei tikt augšāmceltai nemirstībā. Viņš ir Glābējs, un nākotnē Viņš būs Tiesnesis.

Svētais Gars

Baznīcas locekļi tic, ka Svētais Gars ir gars, nevis fiziska būtne. Īpašā Svētā Gara — dažreiz tiek saukts par Garu — misija ir liecināt par Tēvu un Dēlu, atklāt patiesību, mierināt un svētīt. Viņš ir dievišķs vadītājs un skolotājs.

Pēdējo dienu svētie tic, ka Svētais Gars var iedvesmot un ietekmēt taisnīgus cilvēkus, kuri uztver šos pamudinājumus. Papildus tam, Svētā Gara „dāvana” ir privilēģija baudīt Viņa nemitīgu vadību, ja tiek ievēroti Dieva baušļi. Šo dāvanu Baznīcas locekļiem pēc kristībām sniedz priesterības nesējs, uzliekot rokas uz galvas kristītai personai un svētot viņu, sakot: „Saņem Svēto Garu.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.