Tematiskais raksts

Starpreliģiskās attiecības

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas centieni starpreliģiju sadarbības jomā

Viena no mormonisma raksturīgākajām iezīmēm ir cieņa pret citām ticībām un visu pasaules ticību unikālo pienesumu. Jau kopš Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pirmsākumiem Džozefs Smits runāja par reliģiskās brīvības un iecietības principu: „Mēs pieprasām privilēģiju pielūgt Visuvareno Dievu saskaņā ar mūsu sirdsapziņu un atvēlam visiem cilvēkiem to pašu privilēģiju, lai viņi pielūdz kā, kur vai ko tie vēlas” (Ticības apliecinājumi 1:11).

Tādā pašā garā turpina arī tagadējais Baznīcas prezidents Tomass S. Monsons, pusgada Vispārējās konferences (pasaules mēroga sanāksmes) laikā aicinot izrādīt lielāku izpratni pret citām reliģijām: „Es vēlos mudināt Baznīcas locekļus, lai kur viņi atrastos, izrādīt cieņu un būt laipniem pret visiem cilvēkiem it visur pasaulē. Mūsdienu pasaulē valda liela daudzveidība. Mēs varam un mums vajag izrādīt cieņu pret tiem, kuru ticība atšķiras no mūsējās” (no uzrunas 2008. gada aprīļa Vispārējā konferencē). Pēdējo dienu svētie pieņem visus patiesi ticīgos, uzskatot tos par vienlīdzīgiem centienos īstenot savu ticību un veikt dižu kalpošanu cilvēces labā.

Uzsverot, ka Dievs mīl visus cilvēkus, ne tikai vienas noteiktas ticības pārstāvjus, prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā Prezidija (augstākās Baznīcas pārvaldes institūcijas) paziņoja: „Mēs godājam un cienām visu reliģiju pārstāvjus, neatkarīgi no tā, kur un kad viņi dzīvojuši, — visas patiesu ticīgo dvēseles, kas mīlējušas Dievu, neskatoties uz to, ka tām nav bijis evaņģēlija pilnības. Mēs paceļam savas balsis pateicībā par viņu nesavtību un drosmi. Mēs skaujam viņus kā savus brāļus un māsas, mūsu Debesu Tēva bērnus. … Viņš dzird katras tautas, valodas un tautības pazemīgās un sirsnīgās lūgšanas. Viņš dāvā gaismu tiem, kas Viņu meklē un godā un ir gatavi paklausīt Viņa baušļiem” (no uzrunas 2008. gada aprīļa Vispārējā konferencē).

Kristers Stendāls (Krister Stendahl), Stokholmas luterāņu goda bīskaps un Hārvarda Dievības skolas (Harvard Divinity School) goda profesors, ir ieviesis trīs reliģiskās sapratnes pamatlikumus: (1) cenšoties gūt izpratni par kādu citu reliģiju, runā ar šīs reliģijas piekritējiem, nevis pretiniekiem; (2) nesalīdzini savas reliģijas stiprās puses ar citu reliģiju vājajām pusēm; un (3) atstāj vietu „baltajai skaudībai”, meklējot citu ticībā atdarināšanas vērtus elementus. Šie principi veicina uzticības pilnas starpreliģiskās attiecības, kas liek pamatu kopīgiem žēlsirdīga darba centieniem.

Visas pasaules garīgo un laicīgo vajadzību apmierināšana prasa labu gribu un sadarbību dažādu ticību starpā. Katra reliģija sniedz vērtīgu ieguldījumu visu ticīgo draudzes labā. Runājot Orsona F. Vitnija vārdiem, kurš bija viens no pirmajiem Baznīcas apustuļiem: „Lai paveiktu Savu lielo un brīnumaino darbu, Dievs izmanto daudzus cilvēkus. Pēdējo dienu svētie nevar paveikt visu vieni paši. Šis darbs ir pārāk plašs, pārāk grūts vienai ļaužu grupai.” Tādējādi Baznīcas locekļi neuzskata citus ticīgos par saviem pretiniekiem vai sāncenšiem, bet gan par sabiedrotajiem daudzu krietnu šīs pasaules ieceru īstenošanā. Piemēram, pavisam nesen Baznīca apvienoja spēkus ar katoļu organizāciju „El Minuto de Dios”, lai izsniegtu drēbes 2011. gada janvāra plūdos un šļūdoņos cietušajiem Kolumbijā. Turklāt Baznīca sadarbojās arī ar ASV Islama palīdzības biedrību, nodrošinot ar pārtiku un medikamentiem 2012. gada janvāra Haiti zemestrīcē cietušos.

Svarīgi piebilst, ka starpreliģiskā sadarbība nepieprasa doktrināru kompromisu. Kaut arī Baznīca pastāv par savu garīgo neatkarību un atzīst doktrināras atšķirības, tas neattur no žēlsirdīgu projektu realizēšanas sadarbībā ar citām ticībām. Šie centieni balstās uz universālām vērtībām. Atšķirīga interpretācija par Kristus veikto Izpirkšanu nemazina Kristus rīkojuma „mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu” nozīmi. Mums ir jāprot nošķirt doktrināri principi no žēlsirdīgiem centieniem, kopīgi gādājot par grūtībās nonākušajiem. Krietniem ticīgajiem nav nepieciešama pilnīga uzskatu sakritība, lai, kalpojot līdzcilvēkiem, paveiktu lielas lietas.

Šeit minēti tikai daži piemēri un stāsti par sadarbību starp Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu un citām baznīcām.

Baznīcas organizētie pasākumi

Bishop Wester Praises Utah Visit of Cardinal George (2/26/2010)

Cardinal George Addresses Religious Freedom in Speech at BYU (2/23/2010)

Annual Interfaith Music Tribute Performed in Historic Salt Lake Tabernacle (2/22/2010)

Faiths Join for Musical Tribute in Salt Lake Tabernacle (2/9/2010)

Salt Lake Interfaith Roundtable Holds Concert on Temple Square (2/13/2007)

Archbishop Alex J. Brunett Receives Family Values Award (11/30/2010)

Pasākumi, kuros Baznīca piedalījusies

Cathedral Celebrates 100th Anniversary; President Monson Speaks of Service Given Jointly by Two Faiths (8/10/2009)

Apostles Travel the World in Response to Growing Church Membership (9/27/2010)

2009 Parliament of World’s Religions Gathers in Melbourne (12/14/2009)

Church Represented at World Religions Conference in Kazakhstan (7/22/2009)

Tours of Religious Buildings Nurture Understanding (7/31/2008)

Baznīcas mācības

Apostle Talks Religious Freedom to Boston Youth (7/17/2010)

Believers in God Need to Work Together, Apostle Says (5/28/2008)

Respect for Diversity of Faiths (4/18/2008)

The Gospel – A Global Faith (11/1991)

God’s Love for All Mankind (2/15/1978)

Humānā palīdzība un citi kalpošanas projekti

Church Responds to Flooding and Landslides in Colombia (1/6/2011)

Ambassador of Pakistan Thanks Church Leaders for Mormon Humanitarian Aid (9/14/2010)

Neighbors helping Neighbors (7/8/2010)

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Partners with Islamic Relief USA to Send Food and Medical Supplies to Haiti (1/22/2010)

From Salt lake to Samoa, Church Extends Humanitarian Help (10/6/2009)

Mormon, Islamic Leaders Share Relief Efforts (7/29/2009)

Mormons Aid Flood Victims in Indiana, Iowa and Wisconsin (6/17/2008)

Quilters Sew to Help Homeless Families (3/21/2007)

Mormon Youth in Houston Help Neighbors Prepare for Emergencies (10/25/2006)

Latter-day Saints Send Aid to Middle East (7/27/2006)

Muslims and Mormons Work Together to Rush Aid to Indonesia Quake Victims (5/30/2006)

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.