Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Prezidents Nelsons dalās sociālajā ierakstā par rasismu un aicina ievērot cilvēcisku cieņu

Viņš atgādina Radītāja aicinājumu katram no mums — atteikties no aizspriedumainas attieksmes pret jebkuru cilvēku grupu vai indivīdu

Ņemot vērā nesenos notikumus, Rasels M. Nelsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, savos sociālo mediju kontos dalījās ar šādu vēstījumu:

„Mēs pievienojamies daudziem cilvēkiem šajā valstī un visā pasaulē, kuri ir dziļi apbēdināti par nesenajām rasisma izpausmēm un klajo necieņu pret cilvēka dzīvību. Mēs izjūtam dziļu nepatiku pret faktu, ka daži neciena citus un vēlas tiem liegt pamatbrīvības to ādas krāsas dēļ.
Mēs esam apbēdināti arī par to, ka šie cilvēciskās cieņas aizskārumi izraisa vardarbības un nemiera pastiprināšanos.

Mūsu visu Radītājs aicina ikvienu no mums atteikties no aizspriedumainas attieksmes pret jebkuru Dieva bērnu grupu. Jebkuram no mums, kam ir aizspriedumi pret kādu citu rasi, ir jānožēlo grēki!

Glābēja laicīgās misijas laikā Viņš pastāvīgi kalpoja tiem, kas tika izstumti, atstumti, tiesāti, ignorēti, ļaunprātīgi izmantoti un pazemoti. Vai mēs kā Viņa sekotāji varam tā nerīkoties? Atbilde ir — nē! Mēs ticam brīvībai, laipnībai un godīgumam attiecībā uz visiem Dieva bērniem!

Izteiksimies skaidri. Mēs esam brāļi un māsas, katrs no mums ir mīloša Debesu Tēva bērns. Viņa Dēls, Tas Kungs Jēzus Kristus, nevienam neliedz nākt pie Viņa — „nedz baltam nedz melnam, nedz vergam nedz brīvam, nedz vīram nedz sievai” (2. Nefija 26:33). Katram no mums pienākas darīt visu iespējamo savā ietekmes sfērā, lai saglabātu cieņpilnu attieksmi, ko ir pelnījis katrs Dieva dēls un meita.

Katra nācija var būt tikai tik varena, cik vareni ir tās ļaudis. Tas prasa, lai pilsoņi izkoptu morāles standartus, kas palīdz viņiem atšķirt pareizo no nepareizā.

Tādas nelikumīgas darbības kā valsts vai privātā īpašuma izlaupīšana, bojāšana vai iznīcināšana nevar tikt pieļautas. Nekad neviena kļūda nav tikusi izlabota ar citu kļūdu. Ļaunumu nekad nav novērsis lielāks ļaunums.

Mums ir jāizkopj sava ticība Dievam kā Tēvam un cilvēku brālībai.

Mums ir jāveicina fundamentāla cieņa pret katra cilvēka dvēseli neatkarīgi no cilvēka ādas krāsas, ticības vai nostājas.

Un mums ir nenogurstoši jāstrādā, lai celtu sapratnes tiltus, nevis segregācijas sienas.

Es lūdzu, lai mēs kopīgi strādātu miera, savstarpējas cieņas un lielas mīlestības labā pret visiem Dieva bērniem.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.