Tematiskais raksts

Pravieši

Pravietis ir vīrs, kuru Dievs iecēlis par Savu runasvīru un evaņģēlija patiesību skolotāju, atklājēju un liecinieku. Gan Baznīcas prezidents, gan apustuļi ir pravieši.

Mūsdienu apustuļi un pravietis ir raksturīgākā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iezīme. Baznīcas locekļi uzskata, ka augstākie Baznīcas vadītāji — Džozefs Smits, Brigams Jangs un visi pārējie Baznīcas prezidenti — ir Dieva pravieši, tāpat kā Ābrahāms, Mozus, Jesaja un Jēzus Kristus apustuļi sendienās.  Pašreizējais Baznīcas prezidents un pravietis ir Rasels M. Nelsons.

Baznīcas locekļi tic, ka līdz ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas dibināšanu ir atjaunota Jēzus Kristus dzīves laikā dibinātā Baznīca. Šī atjaunošana ietver arī mūsdienu praviešu un apustuļu aicināšanu.

Līdz ar mūsdienu praviešiem ir dotas arī mūsdienu atklāsmes un papildus Svētie Raksti. Džozefs Smits ir pazīstams, lielākoties pateicoties tam, ka pārtulkoja Mormona Grāmatu: vēl vienu liecību par Jēzu Kristu un lika pamatus Baznīcas dibināšanai 19. gs. Turpmākie Baznīcas prezidenti ir devuši katrs savu personīgo pienesumu.

Ticība, ka Baznīcu vada pravieši un apustuļi, nebūt nenozīmē, ka Baznīcas locekļi akli sekotu saviem vadītājiem. Lai gan Dieva pravietis saņem atklāsmi un iedvesmu, lai vadītu visu Baznīcu kopumā, atklāsmes var tikt saņemtas jebkurā līmenī, ieskaitot draudžu vadītājus, atsevišķus Baznīcas locekļus un viņu ģimenes. Patiesībā no Baznīcas locekļiem tiek gaidīts, lai viņi tiektos saņemt šādu dievišķo vadību un palīdzību jautājumos, kas skar katra personīgo dzīvi, Baznīcas pienākumu pildīšanu un tiekšanos pēc laicīgiem mērķiem, ieskaitot karjeru. No Baznīcas locekļiem tiek gaidīts, lai viņi lūgtu un tiektos iegūt savu personīgo „liecību” jeb pārliecību par principiem, ko māca Baznīcas vadītāji.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.