Tematiskais raksts

Homoseksuālas tieksmes

Runājot par homoseksualitāti

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca atzīst, ka homoseksualitāte ir vārīgs jautājums, ko jāizskata ar laipnību, līdzjūtību un izpratni. Mājaslapā mormonsandgays.com atrodamas intervijas un videomateriāli ar Baznīcas vadītājiem un locekļiem, kuri tiecas aplūkot homoseksualitātes jautājumu, kā tas attiecas uz atsevišķiem cilvēkiem un ietekmē ģimenes locekļus. Tajā sniegtie izteikumi un stāsti uzsver Kristus pavēli mīlēt citam citu un apstiprina Baznīcas nostāju.

Baznīcas doktrinārā nostāja ir skaidra: dzimumattiecībām jābūt vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir laulāti. Taču tas nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par ieganstu nelaipnai attieksmei. Lai gan Jēzus Kristus, kuram mēs sekojam, pavisam skaidri nosodīja amorālas seksuālas darbības, Viņš nekad neizturējās rupji. Viņš vienmēr vēlējās iedvesmot cilvēku, nevis to nopelt.[i]

Īsumā sakot, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca apstiprina mācību būtiskumu attiecībā uz cilvēka seksualitāti un dzimumu, kā arī uz laulības kā vīrieša un sievietes savienības svētumu un nozīmīgumu.[ii] Tomēr Baznīca noteikti uzskata, ka visi cilvēki ir vienlīdz mīlēti Dieva bērni un pret tiem jāizturas ar mīlestību un cieņu. Baznīcas apustulis elders Kventins L. Kuks ir teicis: „Mums kā Baznīcas locekļiem jābūt mīlošiem un līdzjūtīgiem. Parādīsim priekšzīmi, kā izpaust mīlestību, līdzjūtību un pasniegt pretī roku. Neizturēsimies necienīgi un neizslēgsim no ģimenēm tos, kuri izvēlējušies atšķirīgu dzīvesveidu savu dzimumpiederības sajūtu dēļ.”[iii]

Laulības dievišķais iestādījums

Baznīca nošķir homoseksuālas noslieces no rīcības. Lai arī sajūtu un noslieču esamība pret sava dzimuma pārstāvjiem pati par sevi nav grēcīga, iesaistīšanās homoseksuālā rīcībā ir pretrunā ar „doktrināro principu, kas pamatojas Rakstos, … ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva iedibināta un ka ģimenei ir būtiska loma Radītāja iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību.”[iv]

Tā kā Baznīca uzskata, ka svētos dzīvības radīšanas spēkus „drīkst izmantot vienīgi vīrietis un sieviete, kas ir likumīgi laulāti kā vīrs un sieva, … jebkādas citas seksuālas attiecības, tostarp starp viena dzimuma personām, grauj dievišķi izveidoto ģimenes institūciju.” Tādēļ Baznīca atbalsta likumus, kas laulību nosaka kā savienību starp vīrieti un sievieti. Tomēr „laulības starp vīrieti un sievieti aizsargāšana neatceļ Baznīcas locekļu kristīgo pienākumu — izrādīt mīlestību, laipnību un cilvēciskumu pret visiem cilvēkiem.”[v]

Personīgās tiesības

Baznīcas apgalvojums, ka laulībai jābūt starp vīrieti un sievieti „ne rada, ne piedod jebkādu naidīgumu pret gejiem un lezbietēm.”[vi] Tieši pretēji — daudzi Baznīcas vadītāji ir skaidri izteikušies, ka pret visiem cilvēkiem ir jāizturas ar mīlestību un cieņu. Bijušais Baznīcas prezidents Gordons B. Hinklijs (1910-2008) Baznīcas locekļiem, kuriem ir homoseksuālas tieksmes, teica: „Mūsu sirdis sniedzas [jums] pretī. Mēs jūs atceramies Tā Kunga priekšā, mēs jūtam jums līdzi, mēs uzskatām jūs par mūsu brāļiem un māsām.” Prezidents Boids K. Pekers apliecināja: „Mēs jūs neatgrūžam. … Mēs nevaram jūs atgrūst. … Mēs jūs neatgrūdīsim, jo mēs jūs mīlam.”

Baznīca ir aizstāvējusi viendzimuma pāru tiesības attiecībā uz „ārstēšanos slimnīcā un medicīnisko aprūpi, tiesības uz mājokli un darbu un tiesības uz mantojumu, kamēr vien tās nav pretrunā ar tradicionālās ģimenes neskartību vai baznīcu konstitucionālajām tiesībām.”[vii] Piemēram, Soltleiksitijā Baznīca atbalstīja rīkojumus, kuru mērķis bija aizsargāt patstāvīgos iedzīvotājus gejus no netaisnīgām iespējām mājokļa un darba dēļ. [viii]

Mīlestības evaņģēlijs

Jēzus Kristus evaņģēlija pamatā ir mīlestība, cieņa un izvēles brīvība. Mormoņi tic, ka visiem cilvēkiem ir dotas stiprās un vājās puses, izaicinājumi un svētības, un visi ir aicināti dzīvot — ar Dieva palīdzību un labvēlību — pēc principiem, kurus atklājis Jēzus Kristus. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca apliecina, ka „Dieva vispārējais tēva stāvoklis un mīlestība piešķir katram no mums iedzimtu un godbijīgu atziņu par mūsu kopējo cilvēcisko cieņu. Mums ir jāmīl citam citu. Neskatoties uz savstarpējām atšķirībām, mums jāizturas citam pret citu ar cieņu kā pret brāļiem un māsām jeb Dieva bērniem.”[ix]

Līdzekļi[ii] Elders Kristofersons, citēts „Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction” (Mīliet cits citu: saruna par homoseksualitāti), mormonsandgays.com

[iii]Elders Kuks, citēts „Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction” (Mīliet cits citu: saruna par homoseksualitāti), mormonsandgays. com

[iv] „First Presidency Statement on Same-Gender Marriage” (Augstākā prezidija paziņojums par viendzimuma laulībām). http://www.mormonnewsroom.org/article/first-presidency-statement-on-same-gender-marriage

[vi] Mormoņu aktuālās ziņas: „Church Responds to Same-Sex Marriage Votes” (Baznīca reaģē uz balsojumiem par viendzimuma laulībām), http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.