Ziņu izlaidums

Baznīca pasludina par jaunas, saskaņotākas evaņģēlija mācību programmas ieviešanu mājās un Baznīcā

Ieviešot šīs izmaiņas, kopš 2019. gada janvāra tiks mainīts arī svētdienas sanāksmju grafiks

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons atklāja Baznīcas 188. pusgada vispārējo konferenci ar paziņojumu par „jaunu, saskaņotāku evaņģēlija mācīšanas programmu, kas sasaista to, kas notiek mājās ar to, kas notiek Baznīcā”. Tā ir daļa no centieniem „stiprināt ģimenes un indivīdus caur ģimenē balstītu un Baznīcas atbalstītu plānu, kā apgūt doktrīnu, stiprināt ticību un veicināt vēl intensīvāku personīgo pielūgsmi,” viņš teica, piebilstot, „būdami pēdējo dienu svētie, mēs esam pieraduši domāt par „Baznīcu” kā par procesu, kas norisinās mūsu dievnamos, tiekot atbalstīts arī ģimenes dzīvē. Šo skatījumu ir nepieciešams mainīt. Ir pienācis laiks pāriet uz ģimenē balstītu Baznīcu, kas tiek atbalstīta caur draudzes, bīskapijas un staba ēkās notiekošo.”

Tūliņ pēc prezidenta Nelsona sestdienas rīta atklāšanas piezīmēm pasaules mēroga auditoriju uzrunāja elders Kventins L. Kuks no Divpadsmit apustuļu kvoruma, sniedzot sīkāku informāciju par gaidāmajām izmaiņām. „Sākot ar 2019. gada janvāri Svētdienas sanāksmju grafikā tiks ievestas šādas izmaiņas,” paziņoja elders Kuks, „svētdienas Baznīcas sanāksmēs ik svētdienu ietilps 60 minūšu ilga Svētā Vakarēdiena sanāksme, kas būs pievērsta Glābējam, Svētā Vakarēdiena priekšrakstam un garīgajiem vēstījumiem. Pēc tam Baznīcas locekļi dosies uz klasēm, kur apmeklēs 50 minūšu ilgu nodarbību, kam katru svētdienu būs cits raksturs. Svētdienas skola tiks noturēta katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Priesterības kvorumu, Palīdzības biedrības un Jauno sieviešu biedrības sanāksmes tiks noturētas katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā. Piektās svētdienas sanāksmes tiks noturētas bīskapa vadībā. Sākumskola tiks noturēta katru nedēļu tajā pašā 50 minūšu ilgajā periodā, veltot laiku dziedāšanai un mācību nodarbībai.”

  
       


 

Elders Kuks pieminēja, ka šīs izmaiņas, līdz ar citām nesenajām izmaiņām, dāvās svētības, kas ir saistītas ar četru mērķu īstenošanu:
⦁    Padziļināt pievēršanos Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum, un stiprināt ticību Viņiem.
⦁    Stiprināt indivīdus un ģimenes, ieviešot ģimenē balstītu, Baznīcas atbalstītu mācību programmu, kas sekmē priekpilnu dzīvošanu pēc evaņģēlija.
⦁    Godāt sabata dienu, pievēršoties Svētā Vakarēdiena priekšrakstam.
⦁    Palīdzēt visiem Debesu Tēva bērniem abās priekškara pusēs, veicot misionāru darbu un saņemot tempļa priekšrakstus, derības un svētības.

  


 

Vairāk nekā 30 000 Baznīcas vietējo bīskapiju un draudžu vadītājiem visā pasaulē tika izsūtīta Augstākā prezidija vēstule, līdz ar papildmateriāliem, kuros tiek izklāstīti minēto izmaiņu ieviešanas aspekti. Vēstules pielikumā ir ietvertas atbildes uz 12 jautājumiem, tostarp:

⦁    Kā mēs sekmēsim evaņģēlija apguvi un dzīvošanu pēc tā savās mājās un savā personīgajā dzīvē?
⦁    Kāds būs Svētā Vakarēdiena sanāksmju saturs?
⦁    Kāds būs svētdienas sanāksmju grafiks dievnamos, kur satiekas vairākas bīskapijas vai draudzes?
⦁    Vai svētdienās mēs Baznīcā turpināsim pasniegt izvēles mācību kursus?
Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi ir pārliecināti, ka, pateicoties šīm izmaiņām, pēdējo dienu svētie saņems īpašas svētības. Elders Kuks teic: „Svētdiena var kļūt par evaņģēlija apguves un mācīšanas dienu gan Baznīcā, gan mājās. Ja indivīdi un ģimenes noturēs ģimenes padomes sanāksmes, iesaistīsies ģimenes vēstures un kalpošanas darbā, sekmēs personīgo pielūgsmi un priekpilni pavadīs laiku kopā ar ģimeni, sabata diena tik tiešām kļūs par svēta prieka dienu.”

Baznīcas līdzšinējais, trīs stundu ilgais svētdienas pielūgsmes grafiks tika ieviests 1980. gadā. Pirms tam Baznīcas sanāksmes tika noturētas sabata dienā un darbdienu laikā. Sākot ar 2019. gada janvāri, bērni, jaunieši un pieaugušie izmantos jaunu mācību programmu un rokasgrāmatu „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm, kas ir pieejama 47 valodās un ko var izmantot drukātā veidā, vietnē comefollowme.lds.org vai Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē.

Sīkāka informācija un materiāli, kuros tiek izklāstīta minēto izmaiņu ieviešana, ir publicēti vietnē sabbath.lds.org.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.