Tematiskais raksts

Informācija par tiesībām un lietošanu (atjaunināts 21.02.2012.)

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI 

Lietojot šo mājaslapu, jūs piekrītat tālāk norādītajiem nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no nosacījumiem, neizmantojiet šo mājaslapu. Mēs paturam tiesības mainīt šos nosacījumus jebkurā brīdī, tādēļ pārbaudiet izmaiņas katru reizi, kad jūs lietojat šo mājaslapu. Ja jūs turpināt šīs mājaslapas lietošanu pēc šo nosacījumu izmaiņu ievietošanas, tas nozīmē, ka jūs pieņemat šīs izmaiņas.

ATĻAUJAS UN IEROBEŽOJUMI

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidenta korporācija. Viss materiāls, kas ir atrodams šajā mājaslapā (ieskaitot vizuālos materiālus, tekstu, ikonas, skatījumus, datubāzes, medijus un vispārējo informāciju) pieder mums, un mēs sniedzam atļaujas. Jūs varat skatīties, lejupielādēt un drukāt materiālus no šī mājaslapas tikai savai personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja vien nav norādīts citādāk. Turklāt, materiālus drīkst pavairot mediju personāls izmantošanai tradicionālo publisko ziņu forumos, ja vien nav norādīts citādāk. Turklāt, materiālus drīkst pavairot mediju personāls izmantošanai tradicionālo publisko ziņu forumos, ja vien nav norādīts citādāk. Jūs nevarat izmantot materiālus no šīs mājaslapas citā mājaslapā vai datoru tīklā bez mūsu atļaujas. Jūs nedrīkstat pārsūtīt vai izplatīt materiālus no šī mājaslapas uz citām mājaslapām. Jūs nedrīkstat izmantot šo mājaslapu vai informāciju, kas atrodama šajā mājaslapā (tai skaitā to cilvēku vārdus un adreses, kas iesniedza informāciju), produktu vai pakalpojumu pārdošanai vai reklamēšanai, klientu piesaistīšanai vai jebkādam citam komerciālam nolūkam.

Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un tiesībām aizliegt, atcelt vai ierobežot šīs mājaslapas lietošanu, tai skaitā tās satura pavairošanu. Mums nav pienākuma noteikt, ko nozīmē „Godīga lietošana” personām, kuras vēlas izmatot materiālus no šīs mājaslapas. Tā ir pilnībā lietotāja atbildība. Turklāt mums nav jāsniedz papildus avoti citātiem, kā arī nav jānodrošina, ka materiāli ir gatavi citai izmantošanai. Šāda atbildība galu galā ir pašam lietotājam. Tomēr Baznīca patur tiesības aizliegt tās materiālu izmantošanu un noteikt „Godīgu lietošanu”, saskaņā ar to, kā tā saprot likumus.

UZVEDĪBAS KODEKSS

Jūs piekrītat, ka jūs individuāli vai jebkādu kopīgu centienu vadīti neiesniegsiet vai neievietosiet tādu informāciju šajā mājaslapā, ko varētu uzskatīt par kaitīgu vai aizvainojošu citiem lietotājiem, kā arī jūs neuzdosieties par kādu citu lietotāju, lai slēptu savu identitāti vai iejauktu kādu citu cilvēku šādās darbībās. Jūs piekrītat nedarīt neko tādu, kas varētu pārraut datu plūsmu uz šo mājaslapu un no tās, ietekmēt šīs mājaslapas darbu vai veiktspēju, vai apiet jebkādus kontroles pasākumus vai lietotāja noteikumus, ko mēs esam noteikuši. Jūs saprotat, ka šādu kaitīgu vai aizvainojošu rīcību rezultātā var tikt atceltas jūsu tiesības izmantot šo mājaslapu, un jūs varat tikt saukti pie tiesiskās atbildības.

MĀJASLAPU STARPSAITES

Jūsu ērtībai šajā mājaslapā var būt saites uz mājaslapām, kuras pārvalda citi. Mēs šīs mājaslapas neuzturam un nekontrolējam, un mēs neatbildam par to saturu. Lai arī mēs cenšamies piesaistīt vienīgi gaumīgas un atbilstošas mājaslapas, dažas no tām var saturēt neatbilstošus vai neobjektīvus materiālus. Ja jūs, lietojot šādu mājaslapu, atrodat šāda veida materiālus, lūdzu, nekavējoties mums to paziņojiet.

Mēs pieņemam, ka visi, kuri informāciju padara pieejamu internetā, sagaida, ka tā būs publiski un plaši pieejama. Tādēļ mēs uzskatām, ka saišu veidošana ar citām mājaslapām ir likumīgi atļauta un ir saskaņā ar to cilvēku gaidām, kuri lieto internetu. Tomēr, ja pieeja kādai noteiktai mājaslapai ir jāierobežo, mājaslapas operatoram par to mums nekavējoties ir jāziņo.

JURISDIKCIJA UN PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Šo vienošanos nosaka Amerikas Savienoto Valstu Jūtas štata likumi, kas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti un tiks pildīti Jūtas štatā, neņemot vērā nekādus likuma pretrunu principus. Jebkāda rīcība, ko jūs pielietojat, lai īstenotu šo vienošanos, vai jebkādi jautājumi, kas attiecas uz šo mājaslapu, ir pakļauta valsts vai federālajām tiesām, kas atrodas Soltleikas apgabalā, Jūtas štatā, un ar šo jūs piekrītat un sniedzat personīgu piekrišanu šīm tiesām, kuru mērķis ir iztiesāt jebkādu šādu rīcību. Ja kādi šīs vienošanās nosacījumi ir daļēji vai pilnībā nelikumīgi, atcelti vai nepiemērojami, atlikušie nosacījumi netiks ietekmēti, ja vien mēs nenosakām, ka nederīgais vai nepiemērojamais nosacījums ir būtisks vienošanās termins, kura gadījumā mēs paturam tiesības vienošanās līgumā veikt labojumus.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tīšiem vai netīšiem bojājumiem, kas jums var rasties, lietojot vai nespējot lietot materiālus šajā mājaslapā vai jebkurā piesaistītajā lapā, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar ienākumu zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucējumiem un programmu vai citu datu zudumu jūsu informācijas apstrādes sistēmā. Nekādā gadījumā mūsu kopējā atbildība pret jums par visiem bojājumiem, zaudējumiem un rīcības sekām nepārsniegs jūsu maksājuma apjomu, ja tāds ir veikts, apmeklējot šo mājaslapu vai jebkuru saistīto lapu.

ATRUNAS

MATERIĀLI ŠAJĀ MĀJASLAPĀ UN JEBKURĀ PIESAISTĪTAJĀ MĀJASLAPĀ TIEK SNIEGTI „KĀDI TIE IR” UN BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI IEDOMĀTĀM. PILNĀ MĒRĀ ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROJAMO LIKUMU, MĒS ATSAKĀMIES NO VISĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI IEDOMĀTĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, ĪPAŠUMTIESĪBU GARANTIJAS UN IEDOMĀTĀS GARANTIJAS PAR PRODUKTA ATBILSTĪBU PAREDZĒTAJAM MĒRĶIM. MĒS NEGARANTĒJAM, KA FUNKCIJAS, KO SATUR ŠĪ MĀJASLAPA, BŪS NEPĀRTRAUKTAS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI VAI KA ŠĪ MĀJASLAPA VAI SERVERIS, KAS TO PADARA PIEEJAMU, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS.

PREČZĪMES

„Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca”, „Liahona”, „Mormona Grāmata” un „Mormonis” ir Intellectual Reserve, Inc. prečzīmes.

JAUTĀJUMI UN PIEPRASĪJUMI AR AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTU MATERIĀLU IZMANTOŠANAI

Papildus palīdzību vai informāciju par Baznīcas materiāliem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām, jūs varat iegūt, sazinoties ar Baznīcas Intelektuālā īpašuma biroju:

Tālrunis: 801-240-3959 vai 1-800-453-3860, paplaš. 2-3959

Fakss: 801-240-1187

E-pasts: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Lai pieprasītu ar autortiesībām aizsargātu Baznīcas materiālu izmantošanu, lūdzu, aizpildiet savam pieprasījumam atbilstošu veidlapu:

Vispārējiem pieprasījumiem: Autortiesību pieprasījuma veidlapa

Materiāliem, ko paredzēts izmantot manuskriptā: Veidlapa: Autortiesību pieprasījums — manuskripts

Muzikālu aranžējumu veidošanai: Veidlapa: Autortiesību pieprasījums — mūzikas aranžēšana

Pieprasījuma veidlapa un visi citi nepieciešamie materiāli, kas norādīti pieprasījuma veidlapā, jāsūta uz:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

Šo veidlapu jūs varat nosūtīt arī pa augstāk norādīto faksu vai e-pasta adresi.

Piezīme: Aptuvenais laika posms atbildes saņemšanai uz nekomerciālu pieprasījumu ir no divām līdz četrām nedēļām; komerciālu pieprasījumu apstrāde var ilgt aptuveni četras līdz sešas nedēļas.

Spēkā stāšanās datums: 2012. gada 21. februāris

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.