Ziņu izlaidums

Vadītāji iedrošina sievietes būt uzticīgam, vienojošam spēkam, kas mainīs pasauli.

Konferences sieviešu sesijas laikā Augstākais prezidijs un augstākās amatpersonas dalās iedvesmā.

 

Noskatieties visu Sieviešu sesiju.

 

„Jūs esat ne tikai skaitļi, bet arī garīgs spēks, kas var izmainīt pasauli. Es esmu vērojis, kā jūs to darāt šajā pandēmijas laikā. … Jau atkal jūs esat pierādījušas, ka jūs vārda tiešajā nozīmē esat Israēla cerība!”

20201003_1913_MCoberly_MAC02965.jpg
Prezidents Rasels M. Nelsons© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
            

Sestdien, 3. oktobrī, prezidents Rasels M. Nelsons dalījās šajā un līdzīgās atziņās ar Baznīcas sievietēm vispārējās konferences sieviešu sesijā, kas paredzēta sievietēm un jaunietēm, sākot no 11 gadu vecuma.

Prezidents Nelsons piebilda: „Māsas, jūs visas esat bijušas ārkārtīgi varonīgas! Es apbrīnoju jūsu spēku un ticību. Jūs esat parādījušas, ka sarežģītos apstākļos jūs turpināt drosmīgi virzīties uz priekšu.”

„Jūs esat ne tikai skaitļi, bet arī garīgs spēks, kas var izmainīt pasauli.” — prezidents Rasels M. Nelsons

Atzīstot grūtos laikus, kādos mēs dzīvojam, prezidents Nelsons mudināja sievietes pieņemt turpmāko ar ticību, tiecoties kļūt gatavākām gan laicīgi, gan garīgi un arī emocionāli.

Prezidents Nelsons liecināja: „Es apsolu, ka tad, ja mēs izveidosim patvēruma vietas, sagatavosim savus prātus būt uzticīgiem Dievam un nekad nepārstāsim sagatavoties, Dievs mūs svētīs. Viņš „izglābs mūs; jā, tā ka Viņš solī[s] mieru mūsu dvēselēm un d[os] mums lielu ticību, un darī[s] tā, lai mums būtu cerība uz izglābšanos Viņā.”” (Almas 58:11)

Veidojiet vienotību ar citiem

20201003_180827_Nilsson_LES_2682.JPG
Māsa Šerona Jūbenka2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
          

Māsa Šerona Jūbenka arī runāja par to, ka sievietēm piemīt spēks „kliedēt aizspriedumus un veicināt vienotību”, un aicināja sievietes, kas ir noslēgušas derību, „kļūt par daļu no šī kolektīvā spēka, kas maina pasauli uz labu”.

„Šīs Baznīcas sievietēm ir neierobežotas iespējas mainīt sabiedrību,” teica pirmā padomniece Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Tomēr šīs pārmaiņas „mazāk nāks, kādu ārēju apstākļu vadītas, bet vairāk pateicoties mūsu aktīvajiem centieniem katru dienu saprast citai citu”.

Lai kādas būtu mūsu atšķirības, vienotības sajūta rodas pateicoties žēlastībai, tāpēc „netiesāsim un nesāpināsim cita citu ar saviem vārdiem,” viņa teica. Pēc tam sievietes var strādāt, pārliecinādamās, ka katras centieni ir kopīgi saskaņoti, kur neviena nav vērtīgāka par citu, un katra pielāgojas „citu vajadzībām un spējām”. Galu galā viņas var smelties spēku no Tā Kunga, izrādīdamas citiem tādu žēlastību, kādu viņas gribētu saņemt pašas.

Turiet drošu prātu”

20201003_1858_MCoberly_MAC02873
Prezidents Dalins H. Oukss2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
       

Prezidents Dalins H. Oukss, pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, iedrošināja sievietes, sakot: „Turiet drošu prātu un nebīstieties.” Viņš apliecināja viņām, ka „Tas Kungs jūt sevišķu mīlestību un gādā par Savām dārgajām meitām. Viņš zina par jūsu vēlmēm, jūsu vajadzībām un jūsu bailēm. Tas Kungs ir visvarens. Uzticieties Viņam”.

Tā Kunga svētību apsolījumi un prieks, kas nāk pēc likstām, ir aprakstīti Mācības un Derību grāmatā, un „šie solījumi, kas ir doti vajāšanu un personīgu traģēdiju laikā” svētajiem Baznīcas agrīnajās dienās, „attiecas uz katru no jums jūsu šī brīža satraucošajos apstākļos,” teica elders Oukss.

„Nesatricināmā ticība” ir kā neierobežots spēks „Jēzus Kristus atjaunotajam evaņģēlijam”, kas vadīs sievietes, sniegs tām prieku, apgaismos prātu un dos spēku un pārliecību viņu rīcībai. Izprotot un pakārtojot savu dzīvi šai doktrīnai, kurā ir ietverta grēku nožēlošana, sievietes var „turēt drošu prātu, turoties uz ceļa un tiecoties pēc mūsu mūžīgās sūtības — tikšanās brīdim un paaugstināšanai kopā ar mūsu mīlošajiem Debesu vecākiem,” viņš teica.

Ticiet, ka „salauztība” var tikt dziedināta pateicoties Izpirkšanai

20201003_182930_Nilsson_LES_3089.JPG
Māsa Kristīna B. Franko 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
     

Šogad pasaule ir pieredzējusi daudzas negaidītas katastrofas, tostarp pandēmiju, kas skārusi miljoniem cilvēku. Saskaņā ar māsas Kristīnas B. Franko vārdiem, šie notikumi „cilvēkiem lika justies bezpalīdzīgiem, bezcerīgiem un satriektiem, prātojot, vai viņu dzīve kādreiz būs tāda pati, kā iepriekš”.

Otrā padomniece Sākumskolas vispārējā prezidijā atgādināja sievietēm: „Kad mēs nākam pie Jēzus Kristus, izrādot ticību Viņam, nožēlojot grēkus un slēdzot un ievērojot derības, mūsu salauztība — lai kāds būtu tās cēlonis — var tikt dziedināta.”

Citējot doktrināro avotu vietnē ChurchofJesusChrist.org, viņa teica: „Ticēt Jēzum Kristum nozīmē pilnībā uz Viņu paļauties — uzticēties Viņa bezgalīgajam spēkam … un mīlestībai. Tas ietver ticību Viņa mācībām. Tas nozīmē ticēt arī tad, ja mēs nesaprotam pilnīgi visu, jo Viņš saprot.”

Noslēgumā māsa Franko sniedza savu liecību, sakot: „Ja mēs vērsīsimies pie [Jēzus Kristus], Viņš mūs dziedinās un no jauna padarīs veselus.”

Mainieties uz labu

20201003_1817_MCoberly_MAC02435.jpg
Māsa Bekija Kreivena2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
   

Pateicoties Jēzum Kristum, sievietes var mainīt savus ieradumus un domas un uzlabot raksturu, lai kļūtu līdzīgākas Viņam, teica māsa Bekija Kreivena, otrā padomniece Jauno sieviešu biedrības vispārējā prezidijā.

„Jēzus Kristus mums ir devis nepārtrauktu pārmaiņu modeli. Viņš aicina izrādīt ticību Viņam, kas mūs iedvesmo nožēlot grēkus, — „šī ticība un grēku nožēlošana izraisa pārmaiņu sirdī” (Helamana 15:7)”. Kad nožēlojam grēkus un pievēršam savas sirdis Viņam, mēs gūstam lielāku vēlmi slēgt un ievērot svētās derības, un pastāvēt līdz galam. „Pastāvēt līdz galam nozīmē mainīties līdz galam,” viņa teica.

„Mazas, bet neatlaidīgas, apzinātas pārmaiņas palīdzēs mums pilnveidoties,” viņa piebilda, kā arī Izpirkšanas spēks, Svētais Gars, priesterības svētības, lūgšana, gavēšana, tempļa apmeklēšana un uzticamu ģimenes locekļu, vadītāju un draugu atbalsts. „Glābējs var jums palīdzēt tapt dziedinātiem un mainīties, jums esot mīlošu cilvēku ieskāvumā,” viņa teica.

Sagatavojieties Otrajai atnākšanai

20201003_1844_MCoberly_MAC02730.jpg
Prezidents Henrijs B. Airings2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks Augstākajā prezidijā, teica, ka sievietēm „būs izšķiroša loma” Ciānas sabiedrības veidošanā, kā tas bija Ēnoha pilsētā (skat. Mozus 7:19), pirms Glābēja Jēzus Kristus Otrās atnākšanas.

„Jūs, māsas, jūsu meitas, mazmeitas un sievietes, kuras esat lolojušas, būsiet galvenās, kuras radīs šo sabiedrību ar cilvēkiem, kuri pievienosies brīnišķīgajai savienībai ar Pestītāju. Jūs būsiet būtisks spēks Israēla sapulcināšanā un Ciānas ļaužu radīšanā, kuri mājos mierā Jaunajā Jeruzālemē.”

Prezidents Airings teica, ka sievietēm piemīt „dāvana mazināt strīdus un veicināt taisnīgumu ar savu mīlestību pret Dievu un ar Dieva mīlestību, ko viņas liek sajust cilvēkiem, kuriem viņas kalpo”. Viņš teica, ka viņu „garīg[ā] spēj[a] rūpēties par citiem un palīdzēt viņiem būt mīlošākiem un šķīstākiem” un viņām piemītošā žēlsirdība sagatavos viņus dzīvot kopā Ciānas sabiedrībā.

„Tieši ticība Viņam un Viņa bezgalīgās Izpirkšanas pilnīgā ietekme dos iespēju jums un tiem, kurus mīlat un kuriem kalpojat, saņemt dievišķo dāvanu — dzīvot ilgi meklētajā un apsolītajā Ciānas sabiedrībā. Tur jūs būsiet Ciānas māsas, kuras personīgi mīlēs Tas Kungs un tie, kurus esat svētījušas.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.