Tematiskais raksts

Vēstījums par ģimeni

1995. gadā Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums izdeva paziņojumu „Ģimene — Vēstījums pasaulei”. Šajā vēstījumā tiek pasludinātas un apstiprinātas Baznīcas mācības un nostāja, ko tās pastāvēšanas laikā atkārtoti sludinājuši pravieši. Vēstījumā ietverti principi, kuriem ir būtiska loma ikviena cilvēka ģimenes laimes un labklājības nodrošināšanā.

„Mēs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu padome, svinīgi pasludinām, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva iedibināta un ka ģimenei ir būtiska loma Radītāja iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību.

Visi cilvēki — gan vīrieši, gan sievietes —ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ikviens ir Debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādējādi katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un sūtību. Dzimumam ir ļoti būtiska loma, šī iezīme nosaka cilvēka identitāti un mērķi gan pirmslaicīgajā, gan laicīgajā, gan mūžīgajā dzīvē.

Pirmslaicīgajā dzīvē gara dēli un meitas pazina un pielūdza Dievu kā savu Mūžīgo Tēvu, un pieņēma Viņa ieceri, saskaņā ar kuru Viņa bērni varēja iegūt laicīgo ķermeni un dzīves pieredzi uz zemes, lai pilnveidotos un beigu beigās īstenotu savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves mantiniekiem. Dieva laimes iecere ļauj ģimenes attiecībām turpināties arī pēc nāves. Svētajos tempļos pieejamie svētie priekšraksti un derības dod cilvēkiem iespēju atgriezties Dieva klātbūtnē un būt mūžīgi vienotiem ar savu ģimeni.

Pirmais bauslis, ko Dievs deva Ādamam un Ievai, bija saistīts ar viņu, kā vīra un sievas, spēju kļūt par vecākiem. Mēs pasludinām, ka bauslis, ko Dievs deva Saviem bērniem, — vairoties un piepildīt zemi — vēl arvien ir spēkā. Turklāt mēs paziņojam, ka, saskaņā ar Dieva pavēli, svēto dzīvības radīšanas spēku drīkst izmantot vienīgi vīrietis un sieviete, kas ir likumīgi laulāti kā vīrs un sieva.

Mēs pasludinām, ka spējas radīt laicīgo dzīvību ir Dieva piešķirtas. Mēs apliecinām, ka dzīvība ir svēta un ka tai ir liela nozīme Dieva mūžīgajā iecerē.

Vīram un sievai ir svēts pienākums mīlēt un rūpēties vienam par otru un par saviem bērniem. „Bērni ir Tā Kunga dāvana” (Psalmi 127:3). Vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā, gādāt par viņu fiziskajām un garīgajām vajadzībām, mācīt viņiem mīlēt citam citu un savstarpēji kalpot, pildīt Dieva baušļus un būt labiem pilsoņiem, kas ievēro savas valsts likumus, lai kur viņi dzīvotu. Vīri un sievas — mātes un tēvi — atbildēs Dieva priekšā par šo pienākumu izpildi.

Ģimene ir Dieva iedibināta institūcija. Laulībai starp vīrieti un sievieti ir izšķiroša loma Viņa mūžīgajā iecerē. Bērniem ir tiesības dzimt laulības ietvaros, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kas godā un uzticīgi pilda savus laulības solījumus. Ģimenes dzīve visticamāk būs laimīga, ja tā tiks balstīta uz Tā Kunga Jēzus Kristus mācībām. Veiksmīga laulība un ģimene tiek dibināta un saglabāta, balstoties uz tādiem principiem kā ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestība, līdzjūtība, darbs un veselīga atpūta. Saskaņā ar dievišķo ieceri, tēvam ir jāvada ģimene mīlestībā un taisnīgumā, gādājot par ģimenes laicīgo vajadzību nodrošināšanu, kā arī tās drošību. Мātes primārā atbildība ir bērnu audzināšana. Pildot šos svētos pienākumus, tēvam un mātei savstarpēji jāpalīdz kā līdzvērtīgiem partneriem. Nespējas, nāves vai citu apstākļu gadījumā var būt nepieciešama individuāla pielāgošanās. Vajadzības gadījumā ģimenei būtu jāsaņem radinieku palīdzība.

Mēs brīdinām, ka cilvēki, kas pārkāpj šķīstības likumu, izturas vardarbīgi pret savu dzīvesbiedru vai bērniem vai arī nepilda savus pienākumus pret ģimeni, kādu dienu atbildēs par to Dieva priekšā. Turklāt mēs brīdinām, ka ģimenes sairšana nesīs cilvēkiem, sabiedrībai un tautām postu, ko pareģojuši gan senie, gan mūsdienu pravieši.

Mēs aicinām atbildīgus pilsoņus un valdības amatpersonas visā pasaulē sekmēt pasākumus ar mērķi saglabāt un stiprināt ģimeni kā sabiedrības pamatvienību.” (Ensign, 1995. g. nov., 102. lpp.)

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.