Tematiskais raksts

Saistīšana

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā vārds saistīšana nozīmē vīrieša, sievietes un viņu bērnu savienošanu uz visu mūžību. Šāda saistīšana var tikt veikta vienīgi templī un to var veikt vīriešu kārtas pārstāvis, kam piešķirta priesterība jeb Dieva pilnvaras. Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto ticību, saistīšana nozīmē to, ka, ja vien ģimenes locekļi dzīvos saskaņā ar Jēzus Kristus mācībām, šīs ģimenes attiecības turpināsies arī pēc nāves. Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto ticību, ģimenei ir būtiska loma Dieva iecerē kā svarīgākajai savienībai gan uz Zemes, gan mūžībā.

Vīrieša un sievietes laulību ceremoniju mormoņu templī sauc par saistīšanu. Ja vēlāk šim pārim piedzimst bērni, viņi tiek automātiski saistīti ar saviem vecākiem. Arī pāriem, kas pievienojušies Baznīcai pēc apprecēšanās vai sākotnēji netika laulājušies templī citu iemeslu dēļ, ir iespēja vēlāk tikt saistītiem templī. Arī bērni var tikt saistīti ar vecākiem. Šādas saistīšanas ceremonijas var tik veiktas arī mirušo vietā un labā, savienojot ģimenes paaudžu paaudzēs.

Pats Jēzus Kristus runāja par saistīšanas ideju Jaunajā Derībā:

„Kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, Viņš vaicāja Saviem mācekļiem un sacīja: „Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?”  …

Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: „Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: „Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.

Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.

Un es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs” (Mateja 16:13, 16–19).

Pēdējo dienu svētie tic, ka Pēterim piešķirtās pilnvaras 1829. gadā tika piešķirtas arī Džozefam Smitam un nodotas tālāk pašreizējam pravietim un Baznīcas prezidentam Tomasam S. Monsonam. Tikai pravietis var piešķirt saistīšanas pilnvaras citiem, un vienlaicīgi tikai salīdzinoši nedaudziem ir šīs pilnvaras.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.