Mormon Newsroom
Tematiskais raksts

Reliģijas brīvība

Baznīca uzskata, ka ir svarīgi aizsargāt un saglabāt reliģijas brīvību visā pasaulē.

Reliģijas jeb ticības brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām, kas aizsargā cilvēka sirdsapziņas brīvību. Tā ļauj mums domāt, izteikties un rīkoties saskaņā ar to, kam no sirds ticam. Diemžēl, visā pasaulē, pat Amerikas Savienotajās Valstīs, šī brīvība tiek arvien vairāk ierobežota. Baznīcas, reliģiskas organizācijas un ticīgi cilvēki sastopas ar arvien lielākiem ierobežojumiem gan attiecībā uz sava viedokļa un pārliecības paušanu, gan kalpošanu sabiedrībai. Taču baznīcas locekļi un labticīgi cilvēki var paveikt ļoti daudz, lai aizsargātu un stiprinātu reliģijas brīvību.

Lejupielādēt video angļu valodā (.MOV file, 148 MB)

Ko nozīmē reliģijas brīvība?

Reliģijas brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām un arī pirmā no ASV konstitūcijā garantētajām tiesībām. Tā nozīmē, ka mēs varam domāt, izteikties un rīkoties saskaņā ar to, kam no sirds ticam, vadoties pēc savas sirdsapziņas. 

Kādēļ mums ir nepieciešama reliģijas brīvība?

Reliģijas brīvībai jeb sirdsapziņas brīvībai ir izšķiroša loma uzskatu dažādības saglabāšanā un sabiedrības veselības veicināšanā. Tā ļauj zelt ticību un uzskatu dažādībai. Reliģijas brīvība aizsargā visu grupu un indivīdu tiesības, pat pašu neaizsargātāko, neskatoties uz to, vai viņi ir vai nav ticīgi.

Lejupielādēt video angļu valodā (.MOV file, 321 MB)

Kādēļ mormoņiem ir svarīga reliģijas brīvība?

Pateicoties baznīcas mācībām un vēsturei, pēdējo dienu svētie izceļas ar īpašu apņemšanos pastāvēt par reliģijas brīvību. Jau gandrīz 200 gadus mormoņu vadītāji ir mācījuši par reliģijas brīvības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē: „Mēs pieprasām privilēģiju pielūgt Visuvareno Dievu saskaņā ar mūsu sirdsapziņu, un atvēlam visiem cilvēkiem to pašu privilēģiju, lai viņi pielūdz, kā, kur vai ko tie vēlas.”

Kādēļ sabiedrībai ir nepieciešama reliģija?

Reliģijai ir būtiska loma sabiedrībā. Lai varētu izpausties reliģisko organizāciju un ticīgo cilvēku pozitīvā ietekme, nepieciešams sociāls un tiesisks pamats, kas ļauj praktizēt savu reliģiju. Publiskajā telpā būtu jāļauj izteikties visiem, nevajadzētu apklusināt ne ticīgus, ne laicīgus cilvēkus. Reliģija nav tikai personīga un privāta pielūgsme, tā paredz arī tiesības izteikties par sabiedrībā nozīmīgiem, morāla rakstura jautājumiem.

Kas tiek prasīts no mums?

Reliģijas brīvība paredz gan tiesības, gan pienākumus. Šai brīvībai jātiek izmantotai laipni un pieklājīgi, izrādot cieņu pret ikvienu cilvēku. Reliģiskās organizācijas un ticīgi cilvēki nes atbildību par to, lai viņu viedoklis tiktu pausts saprātīgā un cieņpilnā veidā.

Lejupielādēt video angļu valodā (.MOV file, 637 MB)

Ko mēs varam iesākt?

• Uzzināt vairāk par reliģijas brīvību — kas tā ir, kā tā darbojas un kas to apdraud.

• Piekopt reliģijas brīvību — cienīt citu cilvēku ticību un uzskatus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav ticīgi. Būt pieklājīgiem, sarunājoties un mijiedarbojoties ar citiem cilvēkiem gan klātienē, gan ar interneta starpniecību.

• Pievienoties reliģijas brīvības veicināšanas pūliņiem — iesaistīties sabiedriskajos procesos, kā arī izmantot internetu un masu medijus, lai palīdzētu citiem uzzināt vairāk par reliģijas brīvību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.