Ziņu izlaidums

Ko par mormoņiem saka reliģiju pētnieki?

Jaunā Krievijas enciklopēdija

 

2014. gada sākumā Maskavā tika izdota uzziņu enciklopēdija par dažādām pasaules reliģijām, kas sastopamas mūsdienu Krievijā. Tās autore ir reliģiju pētniece un filozofijas zinātņu doktore, profesore E. S. Elbakjan (Е.С. Элбакян).

Minētajā enciklopēdijā ir 1800 rakstu par reliģisko dzīvi Krievijā, attiecībām starp valsti un baznīcu, kā arī reliģijas lomu sabiedrībā. Šajā enciklopēdijā iekļauti arī vairāki raksti par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu (mormoņiem): Dārgā Pērle; Džozefs Smits; Soltleiksitija; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Mācība un Derības; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca; Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Krievijā; Brigams Jangs.

Enciklopēdija rakstīta vienkāršā, saprotamā valodā un paredzēta plašai auditorijai. Autore ieguldījusi lielu darbu, lai izpētītu un objektīvi aprakstītu dažādas reliģijas un to ietekmi uz mūsdienu sabiedrību.

Viens no profesores Elbakjan rakstiem par mormoņiem ir iekļauts arī Jaunās Krievijas enciklopēdijas 11. sējumā, kas nāca klajā 2013. gada nogalē. Runājot par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, reliģiju pētniece uzsver, ka tā ir kristīga konfesija: „Atzīstot, ka Bībele ir Dieva vārds, mormoņi tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, Mesija, cilvēces Glābējs, kurš kalpo par starpnieku starp Dievu un cilvēkiem.” („Новая Российская Энциклопедия”, XI sēj., 249. lpp.)

Rakstā izklāstīta īsa baznīcas vēsture Krievijā un pasaulē, sniegta informācija par baznīcas organizāciju un tās locekļu skaitu, kā arī ietverts paskaidrojums attiecībā uz tās nosaukumu: „Terminu „svētie” mormoņi attiecina uz savas baznīcas locekļiem, kuri ikdienas cenšas sekot Jēzus Kristus piemēram.” (249. lpp.)

Rakstā minēti arī baznīcas kristīgās mācības pamatprincipi: Jēzus Kristus dzimšana, nāve un augšāmcelšanās. Aprakstīti arī būtiskākie priekšraksti un derības: „Kristības ar pilnīgu iegremdēšanu ūdenī no 8 gadu vecuma; Svētā Gara dāvana; ordinēšana priesterībā ar roku uzlikšanu; Svētā Vakarēdiena pieņemšana, pieņemot maizi un ūdeni; tempļa priekšraksti, ieskaitot laulāšanos uz laiku un visu mūžību.” (250. lpp.)

Reliģiju pētnieces rakstā minēts arī tas, ka baznīcas locekļi tiecas iegūt ne vien reliģisko, bet arī laicīgo izglītību, cenšas piekopt veselīgu dzīvesveidu, čakli strādāt un ievērot valsts likumus.

Profesores atziņas var noderēt ne tikai reliģiju pētniekiem, bet visiem, kuri vēlas iegūt objektīvu informāciju un uzzināt vairāk par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu un tās mācībām.

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.