Tematiskais raksts

Jēzus Kristus

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nes Jēzus Kristus Vārdu, Viņš ir tās ticības centrā. Baznīcas locekļi tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls — Viņa vienpiedzimušais Dēls miesā (Jāņa 3:16). Pēdējo dienu svētie pieņem Vecās Derības pravietojumus, kur nepārprotami un iespaidīgi sludināts par Mesijas — visas cilvēces Glābēja — nākšanu pasaulē. Baznīcas locekļi pieņem arī Jaunās Derības aprakstu par Jēzus Kristus piedzimšanu, Viņa dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšāmcelšanos.

Visas lūgšanas mūsu mājās un visas lūgšanas Baznīcas sanāksmju namos tiek teiktas Jēzus Kristus Vārdā. Katru nedēļu dievkalpojuma laikā tiek pieņemti Svētā Vakarēdiena (dievgalda, komūnijas) simboli, kas simbolizē Kristus veikto Izpirkšanu. Kristum, tāpat kā Viņa Tēvam, ir fizisks ķermenis — tas pats, kurā Viņš pēc Savas augšāmcelšanās iznāca no kapa un ko Viņš aicināja Saviem apustuļiem aptaustīt un apskatīt (Lūkas 24:39).

Kā vienīgais nevainojamais cilvēks, kas jebkad dzīvojis uz Zemes, Jēzus ar Savu dzīvi parādīja piemēru, kuram visiem jāseko. Tā kā neviens cits nav nevainojams, Kristus Izpirkšanas upuris izpērk visu cilvēku grēkus ar noteikumu, ka tiek veikta personīga grēku nožēlošana. Viņa upuris ļauj visai cilvēcei augšāmcelties un iegūt nemirstību. Viņš ir Glābējs, un tas būs Viņš, kas mūs tiesās.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.