Ziņu izlaidums

Ieskats jaunajā Vispārējā rokasgrāmatā Baznīcas vadītājiem un locekļiem

Visu veidu un lielumu draudzes var pielāgot savām vajadzībām rokasgrāmatā ietvertos principus

       

Jaunā rokasgrāmata Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītājiem un locekļiem (par ko pirmoreiz tika paziņots janvārī) tagad ir pieejama tiešsaistē angļu valodā un Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē. Deviņas no 38 nodaļām ir pilnībā pārstrādātas, un vēl vienas nodaļas sadaļa ir atjaunināta. Tālāk skatiet veikto izmaiņu kopsavilkumu. Tālāk arī skatiet biežāk uzdoto jautājumu sarakstu.

       Grāmatas nosaukums ir „Vispārējā rokasgrāmata: Kalpošana Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā”, un tā aizstāj gan Handbook 1 (stabu prezidentiem un bīskapiem), gan Handbook 2 (visiem citiem vadītājiem). Jaunā grāmata (tikai digitālā formātā, ar dažiem izņēmumiem dažos reģionos) ir pieejama ikvienam un tiks regulāri atjaunināta, lai piešķirtu tai nepieciešamo elastīgumu, kas palīdzēs tūkstošiem vadītāju visā pasaulē pielāgot Baznīcas dažādās programmas, politiku un procedūras saviem apstākļiem, darot to ar draudzes gana amatam piedienīgām rūpēm un mīlestību.

Šodien izlaistajā versijā gandrīz 80% satura ir pārcelti no vecajām rokasgrāmatām; šis saturs ir sakārtots jaunā veidā. Kāpēc ir pārstrādātas tikai deviņas nodaļas? Tā kā tika veiktas izmaiņas vairākās svarīgās nodaļās, kas tika pabeigtas 2019. gadā, Baznīcas vadītāji nolēma paātrināt jaunas, konsolidētas rokasgrāmatas izdošanu, nevis atjaunināt vecos resursus.

Mūsu sākotnējais plāns bija pilnīgi pārstrādāt rokasgrāmatu un tad to tulkot. Tādā veidā mēs to būtu varējuši izdot droši vien 2022. gadā,” teica elders Entonijs D. Perkinss, Baznīcas korelācijas departamenta izpilddirektors, kas pārrauga rokasgrāmatas tapšanu. „Taču, kad tika izdotas pirmās nodaļas, Augstākais prezidijs un Divpadsmito [kvorums] uzskatīja, ka korekcijas ir pietiekami svarīgas, lai rokasgrāmatu izdotu pēc iespējas ātrāk.” 

Jēzus Kristus Baznīca tic nepārtrauktai atklāsmei, ko saņem pravieši un apustuļi.

Tas savukārt vienā frāzē nozīmē to, ka Baznīca ir patiesa un dzīva. Tā var mainīties,” teica elders Perkinss. „Tas, ka rokasgrāmata galvenokārt ir digitālā formātā, ļauj mums to atjaunināt, kad tiek saņemtas jaunas atklāsmes, Baznīcai attīstoties jaunos virzienos un pieaugot visā pasaulē.

Daudzi pēdējo dienu svētie, gan sievietes, gan vīrieši, nebija pazīstami ar Baznīcas iepriekšējām rokasgrāmatām — it sevišķi Handbook 1. Katra no šodien pieejamajām, atjauninātajām nodaļām pamatojas uz principiem, kam ir plašs pielietojums visiem Baznīcas locekļiem.

Baznīcas locekļiem — gan vīriešiem, gan sievietēm — ir ļoti svarīgi saprast, ka Dievs dāvā mums Savu spēku, lai mēs varētu iet un darīt to, ko Viņš mums ir lūdzis,” teica māsa Reina I. Aburto, Palīdzības biedrības vispārējā prezidija locekle, kas aktīvi piedalījās jaunās rokasgrāmatas tapšanā. „Un Viņš mums ir deleģējis arī pilnvaras, lai mēs varētu saņemt atklāsmi, Viņa palīdzību un vadību katrā solī.

Deviņās atjauninātajās nodaļās (visas 38 nodaļas tiks pārstrādātas līdz 2021. gadam) ir atspoguļots jauns stils un pieeja, kas tika apspriesta vairākus gadus.

Ja jūs paskatītos uz rokasgrāmatas attīstību pēdējo simts gadu laikā, tā no administratīvo procedūru apraksta ir pārtapusi par garīdznieciskas nostājas paudēju,” teica elders Perkinss. „Mēs ar to vēlamies pateikt, ka iepriekšējās rokasgrāmatas zināmā mērā bija izveidotas lielām Baznīcas vienībām — teiksim Alpu draudzei Jūtā — bet mums ir vajadzīga rokasgrāmata, ko var pielietot pat vismazākajās vienībās.

Nikaragvā dzimusī māsa Aburto, kura ir komisijas sastāvā, kas regulāri tiekas, lai pārskatītu katru rokasgrāmatas vārdu, teica, ka teksta garīdznieciskais stils palīdzēs vadītājiem ar dažādu izcelsmi labāk saprast un pielietot tās principus. Viņa sacīja, ka viņas kā profesionālas tulkotājas pieredze ir bijusi īpaši noderīga pārskatīšanas procesā.

Es mēģināju atrast vietas, kur tulkojums [no angļu valodas spāņu valodā] varētu būt komplicēts un sarežģīts,” viņa teica. „Es centos pārliecināties, lai valoda būtu skaidra, lai, to tulkojot, patiesā nozīme tiktu atspoguļota tulkojumā.

Šī grāmata pēc iespējas ātrāk tiek tulkota 51 valodā. Baznīcas vadītājiem draudzēs, kurās nerunā angļu valodā, ir jāturpina izmantot veco rokasgrāmatu, līdz jaunā versija kļūs pieejama viņu valodā.

Cita digitālas rokasgrāmatas priekšrocība ir tāda, ka to var pielāgot dažādiem mācību stiliem.

Daži cilvēki mācās caur lasīšanu, citi — caur skatīšanos,” elders Perkinss teica. „Rokasgrāmatā būs iegulti videoklipi, kuros būs parādīts, kā kaut ko izdarīt.

Tālāk ir dots rokasgrāmatas jaunā satura kopsavilkums. Apskatiet arī tālāk doto biežāk uzdoto jautājumu sarakstu.

Deviņu pārstrādāto nodaļu kopsavilkums

1. Dieva iecere un tava loma glābšanas un paaugstināšanas darbā

Šī ir jauna nodaļa, un tā palīdz pēdējo dienu svētajiem saprast Dieva laimes ieceri, glābšanas un paaugstināšanas darbu (kas ir Vispārējās rokasgrāmatas uzbūves pamatā) un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas nolūku.

2. Indivīdu un ģimeņu atbalstīšana glābšanas un paaugstināšanas darbā

Svētajiem tiek mācīta ģimenes loma Dieva iecerē, māju centrālā loma glābšanas un paaugstināšanas darbā un saikne starp mājām un Baznīcu.

3. Priesterības principi

Baznīcas vadītāji un locekļi mācās par to, kas ir priesterība, no kurienes tā nāk un kā tā darbojas un svētī cilvēku dzīvi. Tas ietver patieso mācību, ka visi pēdējo dienu svētie, neatkarīgi no viņu dzimuma vai Baznīcas norīkojuma, īsteno deleģētas priesterības pilnvaras, kad viņiem tiek dotas formālas kalpošanas iespējas viņu draudzē. „Visi Baznīcas locekļi, kuri tur savas derības, — sievietes, vīrieši un bērni — tiek svētīti ar Dieva priesterības spēku savās mājās, lai stiprinātos paši un stiprinātu savu ģimeni,” teikts nodaļas noslēgumā.

4. Vadīšana Jēzus Kristus Baznīcā

Baznīcas locekļiem tiek mācīti kristīgas vadīšanas principi, tostarp tas, kā sagatavoties garīgi, kopīgi apspriesties un veicināt vienotību ar citiem savā draudzē, un deleģēšanas nozīmība.

15. Reliģijas semināri un institūti

Šajā nodaļā ir izklāstīta Baznīcas semināra programma (reliģiskā apmācība pusaudžiem) un institūta programma (reliģiskā izglītība pēdējo dienu svētajiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem). Tekstā arī dota norāde uz CES.ChurchofJesusChrist.org, kur var iegūt papildu informāciju par Baznīcas pamatskolām un vidusskolām, BYU–Pathway Worldwide un augstākās izglītības iestādēm.

18. Priesterības priekšraksti un svētības

Šajā nodaļā ir dotas saites uz avotiem un mācību videoklipiem, kur parādīts, kā izpildīt daudzos Baznīcas priesterības rituālus. Ar laiku tiks pievienoti jauni video.

32. Grēku nožēlošana un Baznīcas piederības padomes

Šajā nodaļā (agrāk pazīstama kā „Disciplinārsodi Baznīcā”) ir nozīmīgas izmaiņas. Tajā vadītāji secīgāk tiek vadīti caur galvenajiem lēmumiem un darbībām, kas nepieciešamas, lai palīdzētu personai nožēlot smagu grēku. Šajā nodaļā uzmanība vērsta arī uz to, kā palīdzēt aizsargāt citus no tiem, kuri tos apdraud fiziski vai garīgi.

Daži galvenie termini ir mainījušies. Disciplinārās padomes tagad tiek sauktas par „Baznīcas piederības padomēm”. Tāpat kā iepriekš šīs padomes ir mīlestības, cerības un rūpju izpausme, ar nolūku palīdzēt pēdējo dienu svētajiem sekmīgi iziet cauri grēku nožēlošanas procesam. Turklāt tā vietā, lai Baznīcas locekļus „atskaitītu uz laiku”, viņiem tiek piemēroti „formāli Baznīcas piederības ierobežojumi”. Izslēgšana no Baznīcas tagad tiek saukta par „dalības pārtraukšanu Baznīcā”.

Šo terminoloģijas izmaiņu pamatā ir doma palīdzēt mums saprast, ka tad, kad mēs dzīvē kļūdāmies, Tas Kungs vienmēr pastiepj Savas žēlastības rokas,” teica māsa Aburto.

36. Jaunu Baznīcas vienību izveide, mainīšana un nosaukumu došana tām

Šajā nodaļā ir sniegtas vadlīnijas stabu, bīskapiju un draudžu izveidei un sakārtošanai.

37. Specializētie stabi, bīskapijas un draudzes

Šeit Baznīcas vadītāji un locekļi var uzzināt par parametriem stabu, bīskapiju un draudžu izveidei noteiktām ļaužu grupām. To starpā ir tie, kas runā kādā konkrētā valodā, ir studenti, ir neprecējušies, dzīvo aprūpes centrā vai atrodas kādos citos unikālos apstākļos.

Koriģētā sadaļa

38.6. Baznīcas noteikumi un vadlīnijas

Šeit ir izklāstīti Baznīcas noteikumi un procedūras attiecībā uz daudziem morāles jautājumiem. Daži noteikumi ir jauni, daži ir koriģēti, un daži var tikt koriģēti nākotnē. Šo morālo noteikumu starpā ir aborts, ļaunprātīga izmantošana, mākslīgā inseminācija, dzimstības kontrole, bērnu pornogrāfija, asinsgrēks, in vitro apaugļošana, viendzimuma laulības, dzimumaudzināšana, seksuālā vardarbība, vientuļi topošie vecāki, spermas ziedošana, pašnāvība, ķirurģiskā sterilizācija, surogātmātes pakalpojumi un jauns ieraksts par transseksuālām personām. Saistībā ar šīm izmaiņām tīmekļvietnes Mormon and Gay saturs ir pārvietots uz jaunu vietu mājas lapā ChurchofJesusChrist.org ar jaunu vietrādi (URL). Jauna sadaļa vietnē ChurchofJesusChrist.org ir arī pieejama transseksuālām personām.

Vairākus morālos jautājumus mēs esam formulējuši rakstveidā, kas atspoguļo Augstākā prezidija un Divpadsmito [kvoruma] nostāju,” teica elders Perkinss. „Viens no šiem jaunajiem morālajiem jautājumiem ir par personām, kas sevi uzskata par transseksuālām. Šie noteikumi tika pievienoti tāpēc, ka esam saņēmuši arvien vairāk jautājumu no bīskapiem un stabu prezidentiem, kas skan šādi: „Ko var darīt transseksuāla persona? Kādas ir vadlīnijas?” Noteikumos attiecībā uz transseksuālām personām ir teikts, ka ikviens ir laipni gaidīts mūsu sanāksmēs un ka mums visiem vajadzētu izveidot sirsnīgu un patīkamu vidi — tajā skaitā personām, kas sevi uzskata par transseksuālām. Tajā pašā laikā noteikumos ir paskaidrots, ka dažas lietas Baznīcā ir dzimuma noteiktas.

Baznīcas vadītāji turpinās pēc vajadzības no jauna izskatīt un koriģēt rokasgrāmatas noteikumus un vadlīnijas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.