Ziņu izlaidums

Baznīcas vadītāju Ziemassvētku vēstījums

 

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs sveic mūs visus šajos 2014. gada Ziemassvētkos, nākot klajā ar šādu vēstījumu:

Sagaidot Ziemassvētkus, mūsu domas pievēršas svētajam brīdim, kad pirms daudziem gadiem pasaulē nāca Miera valdnieks un Pasaules gaisma (skat. Jesajas 9:5). Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs un Pestītājs, kurš „bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un … [ar kura] brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jesajas 53:5). Viņš apsolīja: „Kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12.)

Šajā Ziemassvētku laikā mēs sirsnīgi lūdzam, kaut mūsu sirdīs ienāktu gaisma un liecība par Glābēju, kaut mūsu dzīvē atspoguļotos Viņa dzīves gājums un Viņa īpašības un kaut cilvēki visā pasaulē pieņemtu Viņa žēlastības svētības, kas dāvātas mums caur Viņa Izpirkšanas upuri!

Kaut šajā līksmajā gada laikā katrs no mums tiktu svētīts, un kaut mēs ar pateicību atzītu ne ar ko nesalīdzināmo Debesu Tēva dāvanu – Viņa Dēlu, To Kungu Jēzu Kristu!

Tomass. S. Monsons

Henrijs B. Airings

Dīters F. Uhtdorfs

Gatavojoties Ziemassvētkiem, 7. decembrī Soltleiksitijas Konferenču centrā tika noturēts Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdis, kas tika tulkots arī latviešu valodā (video skatīt raksta sākumā).

Svētbrīdī ar Ziemassvētku uzrunām uzstājās prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma, elders Ričards Dž. Mainss no Septiņdesmito prezidija un māsa Bonija L. Oskarsone – Jauno sieviešu vispārējā prezidente.

Svētbrīdī muzicēja Mormoņu Tabernakla koris un Tempļa skvēra orķestris. Gaidot Kristus piedzimšanas svētkus, Mormoņu Tabernakla koris dāvina jums piecas Ziemassvētku dziesmas, kuras var brīvi lejupielādēt un nosūtīt citiem, vēlot priecīgus svētkus!

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.