Oficiāls paziņojums

Baznīcas vadītāji sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem

Uzstājoties 2014. gada aprīļa Vispārējā konferencē, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji atbildēja uz vairākiem aktuāliem un būtiskiem jautājumiem, kas interesē gan jauniešus, gan pieaugušos.

 

Kādēļ baznīcas vadītāji turpina runāt par to, ka jāatbalsta tradicionālās laulības starp vīrieti un sievieti?

„Lai gan daudzas valdības un labu nodomu vadīti cilvēki ir izmainījuši laulību definīciju, Tas Kungs to nav darījis. Jau kopš pašiem pirmsākumiem Dievs ir noteicis, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti — Ādamu un Ievu. Saskaņā ar Viņa ieceri, laulību mērķis ir kas vairāk par pieaugušo personīgo apmierinājumu un piepildījumu, — daudz svarīgāk par to ir radīt ideālus apstākļus bērnu radīšanai, lološanai un audzināšanai. Ģimenes ir debesu dārgums.

Kāpēc mēs turpinām par to runāt? Kā teica Pāvils: „Mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams.” [2. korintiešiem 4:18.] Kā Tā Kunga, Jēzus Kristus, apustuļiem, mums ir pienākums mācīt mūsu Radītāja ieceri Viņa bērniem un brīdināt par to, kādas sekas ir Viņa baušļu neievērošanai.”

Elders Nīls L. Andersens no Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Garīgie virpuļvēji”

Kādēļ sievietes netiek ordinētas priesterībā?

„Priesterības atslēgu pielietojuma ierobežojumi ir dievišķi noteikti, un tādēļ pastāv būtiska atšķirība starp to, kā tiek pieņemti lēmumi baznīcas pārvaldes jomā un lēmumi, kas skar pašu priesterību. Augstākajam prezidijam, Augstākā prezidija padomei un Divpadsmito kvorumam, kas prezidē pār baznīcu, ir dota vara pieņemt daudzus lēmumus, kas attiecas uz baznīcas politiku un procedūrām, nosakot, piemēram, to, kur atradīsies baznīcas ēkas, vai to, no kāda vecuma var kalpot misijā. Taču, lai gan šie prezidējošie pilnvarotie tur un pielieto visas atslēgas, kas deleģētas cilvēkiem šajā atklāšanā, viņi nevar izmainīt dievišķi noteikto kārtību, kas nosaka, ka priesterības amatus drīkst ieņemt vienīgi vīrieši.

Tas Kungs ir noteicis, ka priesterības amatos tiks ordinēti tikai vīrieši. Taču, kā to uzsvēruši dažādi baznīcas vadītāji, tas nenozīmē, ka vīrieši ir „priesterība”. Vīrieši ir priesterības nesēji, un viņiem ir svēts pienākums pielietot to, lai svētītu visus Dieva bērnus.”

Elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Priesterības atslēgas un pilnvaras”

Kāda jēga censties sevī kaut ko mainīt, ja es vienkārši nespēju mainīties, jo esmu tāds kāds esmu?

„Tiklīdz kāds no mums nolemj: „Tāds es vienkārši esmu,” mēs zaudējam spēju mainīties. Mēs tikpat labi varam pacelt balto karogu, nolikt ieročus, piekāpties cīņā un vienkārši padoties, — jebkādas izredzes uzvarēt ir zaudētas. Lai gan daži varētu domāt, ka tas, ko es saku, nav par jums, visdrīzāk katram no mums ir vismaz viens vai divi slikti ieradumi, par kuriem mēs sakām: „Tāds es vienkārši esmu.”

Tas, kādi mēs esam tagad, nav viss, par ko varam kļūt. [Kristus] Izpirkšana katram no mums sniedz iespēju mainīties — neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu vājības, trūkumi vai atkarības. Mēs pulcējamies ar cerību, ka, neatkarīgi no mūsu pagātnes, mūs var gaidīt labāka nākotne.

Piedaloties šajā sanāksmē ar „patiesu nolūku” mainīties (skat. Moronija 10:4), mēs paveram Svētajam Garam pilnīgu piekļuvi mūsu sirdīm un prātiem.”

Elders Donalds L. Halstroms no Septiņdesmito prezidija, „Kādiem vīriem mums jābūt?”

Kā lai izvairos no pornogrāfijas ietekmes?

„Filtri ir noderīgi palīglīdzekļi, taču dižākais drošības filtrs visā pasaulē, vienīgais, kas galu galā darbosies, ir iekšējais, personīgais filtrs, kas izriet no dziļas un noturīgas liecības par mūsu Debesu Tēva mīlestību un mūsu Glābēja Izpirkšanas upuri mūsu visu labā.”

Linda S. Rīvza, otrā padomniece Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, „Aizsardzība no pornogrāfijas — uz Kristu vērstas mājas”

Kā lai uzzinu patiesību?

„Pirmkārt, mēs varam atpazīt patiesību pēc tās augļiem. …

Otrkārt, mēs varam atrast patiesību, paši pārbaudot Dieva vārdu. …

Ir vēl trešais veids, kā zināt patiesību, un tas ir — personīgā atklāsme.”

Elders Markoss A. Aidukaitis no Septiņdesmitajiem, „Ja jums trūkst gudrības”

Kā lai iemācos meistarīgi dalīties evaņģēlijā?

„Kā ikviens no mums var būtiski ietekmēt citus? Mums sirsnīgi jāmīl tie, kuriem vēlamies palīdzēt taisnīgumā, lai viņi varētu sākt pārliecināties par Dieva mīlestību. Tik daudziem cilvēkiem visā pasaulē pirmais solis ceļā uz evaņģēlija pieņemšanu ir ticības iegūšana Debesu Tēvam, kurš viņus mīl ar pilnīgu mīlestību. Ja viņiem ir draugi vai ģimenes locekļi, kas izturas pret viņiem ar līdzīgu mīlestību, iegūt šo ticību ir daudz vieglāk.

Pārliecība par jūsu mīlestību var palīdzēt viņiem iegūt ticību Dieva mīlestībai. Pateicoties mīlošai, pārdomātai komunikācijai, viņu dzīves tiks svētītas, — kad jūs dalīsieties apgūtajās mācībās, gūtajās pieredzēs un principos, kurus esat ievērojuši, lai rastu risinājumus savās grūtībās. Izrādiet patiesu interesi par viņu labklājību un tad dalieties savā liecībā par Jēzus Kristus evaņģēliju.”

Elders Ričards G. Skotsno Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Es jums priekšzīmi esmu devis”

Kādēļ ķermeniskās jūtas ir tik spēcīgas?

Viens no iemesliem, kālab esam nākuši šeit, uz Zemes, ir mācīšanās kontrolēt laicīgā ķermeņa kaislības un jūtas. Šīs Dieva dotās jūtas mudina mūs apprecēties un radīt bērnus. Intīmajām laulāto attiecībām starp vīrieti un sievieti, kas palīdz bērniem ienākt šajā laicīgajā dzīvē, būtu jābūt skaistai, mīlestības pilnai pieredzei, kas saista divas uzticīgas sirdis, vieno garu ar ķermeni un sniedz prieka un laimes pilnību, ja vien mēs mācāmies likt viens otru pirmajā vietā.”

Linda S. Rīvza, otrā padomniece Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, „Aizsardzība no pornogrāfijas — uz Kristu vērstas mājas”

Ko tas nozīmē – būt perfektam jeb nevainojamam?

„Vārds perfekts… ir tulkojums no grieķu vārda, kas nozīmē „pilnīgs”. Cenšoties darīt labāko, ko varam, lai turpinātu derību ceļu, mēs šajā dzīvē kļūstam arvien pilnīgāki un perfektāki.”

Linda K. Bērtone, Palīdzības biedrības vispārējā prezidente, „Meklējam rokas un sirdis, lai pasteidzinātu darbu”

Neviens nesaprot, kam es eju cauri. Kur lai rodu palīdzību?

„Nekad savā laicīgajā dzīvē mēs nepieredzēsim tādas fiziskās sāpes, dvēseles mokas vai sirdssāpes, nespēku vai vājumu, ko pirms tam nebūtu piedzīvojis Glābējs. Vājuma brīdī mēs varam izsaukties: „Neviens nezina, kā tas ir! Neviens nesaprot!” Taču Dieva Dēls zina un saprot pilnībā, jo Viņš ir izjutis ikviena slogus un nesis tos. Un, pateicoties Viņa bezgalīgajam un mūžīgajam upurim (skat. Almas 34:14), Viņš iejūtības pilnībā var pasniegt mums Savu žēlastīgo roku. Viņš var pasniegties pretim, pieskarties, palīdzēt, dziedināt un stiprināt mūs, lai mēs varētu kļūt par kaut ko vairāk, un palīdzēt mums paveikt to, ko mēs nekad nespētu, paļaujoties vienīgi uz saviem pašu spēkiem. Patiesi, Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla.”

Elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Viegli nest savus slogus”

Ja jau mīlestība pret citiem ir tik dižens bauslis, kādēļ mēs vienkārši nevaram ļaut citiem dzīvot, kā viņi vēlas?

„Savas laicīgās kalpošanas kulminācijā Jēzus sacīja: „Mīliet cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis.” [Jāņa 15:12.] Lai pārliecinātos, ka viņi saprot, tieši par kādu mīlestību ir runa, Viņš sacīja: „Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles,” [Jāņa 14:15] un, „ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā.” [Mateja 5:19; uzsvērums pievienots.] Kristus mīlestība ir tas, kas mums uz šīs Zemes ir visnepieciešamākais, daļēji tāpēc, ka tai allaž bijis paredzēts iet roku rokā ar taisnīgumu. Tā nu, ja mīlestībai ir jābūt mūsu moto (kā tam arī jābūt), tad Kristus – mīlestības personifikācijas – Vārdā mums ir jāatmet savi grēki un jāpārstāj jebkādā veidā attaisnot citu grēkus. Jēzus skaidri saprata to, ko daudzi mūsdienu sabiedrībā, šķiet, aizmirsuši: pastāv būtiska atšķirība starp bausli — piedot grēku (ko Viņš spēja pilnīgi neierobežoti), un brīdinājumu no grēku attaisnošanas (ko Viņš nekad, ne reizi netika darījis).”

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Māceklības cena un svētības”

Kā lai tieku vaļā no atkarībām?

„Visupirms, lūdzu, ziniet, ka jums ir cerība. Meklējiet palīdzību pie saviem mīļajiem tuviniekiem, baznīcas vadītājiem un mācītiem speciālistiem. Baznīca palīdz atbrīvoties no atkarībām caur atbalstu no vietējiem baznīcas vadītājiem, internetu un dažviet — PDS Ģimenes pakalpojumu dienestu.

Vienmēr atcerieties, ka jūs varat atbrīvoties no atkarībām ar Glābēja palīdzību. Tas var būt ilgstošs un grūts ceļš, taču Tas Kungs nekad neatmetīs jums ar roku. Viņš mīl jūs. Jēzus Kristus cieta, veicot Izpirkšanu, lai palīdzētu jums mainīties, lai atbrīvotu jūs no grēka valgiem.

Pats svarīgākais ir turpināt censties, — dažkārt ir nepieciešami vairāki mēģinājumi, pirms cilvēki gūst panākumus. Tāpēc nepadodieties! Nezaudējiet ticību! Tiecieties būt tuvi Tam Kungam, un Viņš dāvās jums atbrīvošanas spēku. Viņš darīs jūs brīvus.”

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, otrais padomnieks Augstākajā prezidijā, „Vai jūs neguļat Atjaunošanas laikā?"

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.