Tematiskais raksts

Baznīcas locekļu līdzdalība draudzes darbā

Aktīviem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem parasti ir ļoti augsts personīgās līdzdalības līmenis Baznīcas lietās, ieskaitot Baznīcas vietējo pārvaldi. Tā kā Baznīcai nav apmaksātas profesionālās garīdzniecības, tās vadība visā pasaulē ir ļoti decentralizēta un lielākā daļa Baznīcas locekļu sniedz savu individuālo devumu un brīvprātīgi līdzdarbojas, mācot vai kā citādi kalpojot pārējiem draudzes locekļiem.

Vietējās draudzes vadītāju sauc par bīskapu, un parasti viņš šajā amatā kalpo aptuveni piecus gadus. Pēc kalpošanas šajā amatā viņam var uzticēt augstāka līmeņa pienākumus plašākā ģeogrāfiskā reģionā, bet tikpat labi viņš var atgriezties pie vienkāršākām kalpošanas iespējām savā paša draudzē.

2004. gada decembra televīzijas sarunu šova raidījuma vadītājs Lerijs Kings uzdeva prezidentam Gordonam B. Hinklijam jautājumu: „Būt par Baznīcas locekli ir grūti, vai ne?” Prezidents Hinklijs atbildēja: „Nē, tas ir brīnišķīgi. Jāsaka gan, ka tas prasa daudz un no mums tiek daudz sagaidīts, taču tas ir brīnišķīgi.”  

Par jaunpievērstajiem Baznīcas locekļiem Prezidents Hinklijs teicis: „Viņi tiek likti pie darba. Viņiem tiek uzticēti pienākumi. Tas liek viņiem sajust, ka viņi palīdz virzīt uz priekšu šo Dieva darbu. … Drīz vien viņi atklāj, ka no viņiem kā Pēdējo dienu svētajiem tiek daudz sagaidīts. Viņi to neņem ļaunā. Viņi cenšas piepildīt šīs gaidas, un viņiem tas patīk. Viņi sagaida, ka viņu reliģija būs pieprasoša, ka tā prasīs mainīt savu dzīvi. Viņi izpilda prasības. Viņi liecina par milzīgo ieguvumu, ko tas devis. Viņi ir entuziasma pilni un uzticīgi.”

Papildus noteiktai, regulārai kalpošanai draudzē Baznīcas locekļi ziedo savu laiku, lai arī atbalstītu Baznīcas labklājības un humānās palīdzības programmas. Tas nozīmē, piemēram, laiku pa laikam veltīt vairākas stundas darbam vietējā konservu fabrikā, kur tiek ražots ēdiens trūcīgajiem.

Baznīcas locekļi veic arī finansiālus ziedojumus, kuru apmērs pārsteidz daudzus ārpus Baznīcas. Parasti aktīvi Baznīcas locekļi, papildus ikmēneša ziedojumiem trūcīgajiem, ziedo Baznīcai desmito daļu no saviem ikgadējiem ienākumiem.

Aktīvi Baznīcas locekļi parasti apmeklē Baznīcu katru svētdienu, pavadot tur trīs stundas, kuru laikā notiek trīs atšķirīgas sanāksmes. Galvenā sanāksme ilgst nedaudz vairāk par stundu un tiek saukta par dievkalpojumu. Vīrieši un sievietes uzstājas no kanceles ar uzrunām, kuras viņiem palūgts sagatavot, draudze dzied garīgās dziesmas, kopīgi lūdz un pieņem „Svēto Vakarēdienu” — maizi un ūdeni, kas simbolizē Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu par cilvēces grēkiem. Pārējā laikā notiek Svētdienas skola un atsevišķas nodarbības vīriešiem, sievietēm, jauniešiem un bērniem. Visi, neatkarīgi no reliģiskās piederības, ir laipni aicināti uz visām svētdienas sanāksmēm.

Vidusskolas vecuma skolēni mācās seminārā, apmeklējot nodarbības, kas notiek katru darbdienu un ir centrētas uz Svēto Rakstu studēšanu. Atkarībā no dzīvesvietas, jaunieši var sanākt kopā vai nu mācību dienas ietvaros, vai arī pēc skolas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.