Ziņu izlaidums

Baznīcas atjaunotās vadlīnijas drošai sanāksmju atsākšanai Covid-19 laikā

Iknedēļas sanāksmju noturēšana var atsākties pēc Austrumeiropas prezidija apstiprinājuma

Dažādos veidos var atsākt noturēt stabu konferences (sākot ar 2020. gada novembri), kā arī iknedēļas dievkalpojumus (jau tagad), kā to atļauj vietējie apstākļi

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir nākusi klajā ar papildus norādījumiem, lai palīdzētu Baznīcas vadītājiem un locekļiem visā pasaulē droši atsākt dalību svētdienas sanāksmēs un citos pasākumos Covid-19 pandēmijas laikā.

Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā reģionu prezidijiem ir uzdots apstiprināt sanāksmes un pasākumus savā reģionā. Augstākā prezidija vēstulē norādīts, ka, sākot ar 2020. gada novembri, var noturēt stabu konferences, tās organizējot attālināti vai arī rūpīgi ievērojot sociālo distancēšanos. Vēstules pielikumā norādīts, ka iknedēļas svētdienas sanāksmes var atsākt nekavējoties, atkarībā no vietējiem apstākļiem.

Vēstules pielikumā sacīts: „Grūtību laikos Jēzus Kristus mācekļi turpina Viņam sekot, piedaloties Viņa glābšanas un paaugstināšanas darbā.” Šis darbs turpinās jebkuros apstākļos. Tā kā vietējie apstākļi atšķiras, pielikumā iekļauti četri galvenie principi, kā palīdzēt vietējiem Baznīcas vadītājiem un locekļiem vislabākā veidā pārvaldīt Baznīcu. Šie principi, kā arī to pielietojums ir izklāstīts tālāk.

Mēs esam pateicīgi par iedvesmotiem kalpošanas un mājās centrētiem, Baznīcā atbalstītiem pūliņiem, kas ļauj Tā Kunga darbam virzīties uz priekšu pašreizējos apstākļos,” sacīja Augstākais prezidijs.

Pieminiet Baznīcas locekļus vārdā un garīgi stipriniet viņus (skat. Moronija 6:4–5)

Gan pieaugušo, gan jauniešu prezidija un padomes sanāksmes var tikt noturētas attālināti vai drošā veidā klātienē, kā to atļauj vietējie apstākļi.

Stipriniet Baznīcas locekļus un palīdziet nest viņu slogus (skat. Mosijas 18:1–11; Mācības un Derību 20:47, 59)

Vadītāji var turpināt gan kalpot draudzes locekļiem, gan arī noturēt ar viņiem kalpošanas intervijas. Turklāt, rīkojoties drošā veidā un sava bīskapa vadībā, viņi var regulāri izpildīt Svētā Vakarēdiena priekšrakstu to cilvēku mājās, kuri vēlas to saņemt.

Iedvesmojiet cits citu un radiet vienotību caur pasākumiem (skat. Mosijas 18:21; Mācības un Derību 121:9)

Jauniešu sanāksmes, pasākumi un kalpošanas projekti var tikt noturēti attālināti vai drošā veidā klātienē, kā atļauj vietējie apstākļi. Šīs sanāksmes un pasākumi var norisināties svētdienās vai kādā citā dienā. Vadītāji tiek aicināti palīdzēt jauniešiem veidot draudzīgas saiknes un pilnveidoties, pielietojot Baznīcas jauno Bērnu un jauniešu programmu. Tie, kuriem ir jaunāki bērni, var turpināt lietot Baznīcas resursus Sākumskolas bērniem.

Bieži sapulciniet Baznīcas locekļus, lai gavētu, lūgtu un runātu par viņu dvēseles labklājību (skat. Almas 6:6; Moronija 6:6)

Atkarībā no vietējiem apstākļiem un bīskapa uzraudzībā iknedēļas dievkalpojumus var noturēt attālināti, drošā veidā klātienē vai jauktā veidā gan klātienē, gan ar virtuālu pārraidi. Pārraides nevajadzētu ierakstīt. Vadītājiem jāatbalsta pēdējo dienu svētie, kuriem nepieciešams turpināt dievkalpojumus noturēt mājās.

Tā kā tiem, kas sanāksmi vēro ar pārraides palīdzību, nav iespējas pieņemt Svēto Vakarēdienu, vadītāji tiek mudināti organizēt pārraides bez pārtraukuma. To var paveikt, iesākot pārraidi vai nu pirms, vai pēc Svētā Vakarēdiena priekšraksta izpildīšanas.

Baznīcas vadītāji vēlas, lai pēc iespējas vairākiem pēdējo dienu svētajiem būtu iespēja pieņemt Tā Kunga Svēto Vakarēdienu — klātienē un no pilnvarotiem priesterības nesējiem.

___
 

Augstāko pilnvaroto vēstules apskatāmas šeit: https://bit.ly/2RGWvzR

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.