Ziņu izlaidums

Augstāko vadītāju vēstules par Baznīcas darbību Kovid-19 laikā

Austrumeiropas reģiona prezidija vēstule 2020. gada 16. septembrī

Mīļotās māsas un brāļi!

Mēs esam ļoti pateicīgi par visu to labo, kas mūsu reģionā notiek šajā Covid-19 laikā. Mēs arī jūtam, ka joprojām ir daži jautājumi par to, kā virzīt uz priekšu šo darbu.

Šī iemesla dēļ mēs vēlamies uzsvērt padomu, ko esam saņēmuši no Augstākā prezidija un Divpadsmito kvoruma, kas datēts ar 2020. gada 11. septembri, kā arī 2020. gada 16. aprīļa paziņojumu „Administratīvie principi grūtību laikos” (sākotnēji publicēts 2020. gada 16. aprīlī, atjaunināts 2020. gada 11. jūnijā). Lasot un apdomājot šos vārdus, mēs gūsim atziņas, kas mums palīdzēs virzīt uz priekšu šo darbu Tā Kunga veidā.

Tā kā Covid-19 infekcijas risks atsevišķās pilsētās samazinās, noteiktās bīskapijās un draudzēs var atļaut Baznīcas locekļiem ierobežotā veidā pulcēties klātienē, ievērojot stingrus un noteiktus nosacījumus. Vietējie vadītāji būs pilnvaroti noturēt sanāksmes klātienē noteiktā veidā tikai pēc tam, kad Divpadsmito kvorums būs devis atļauju reģiona prezidijam attiecīgajās pilsētās noturēt sanāksmes klātienē. Vienlaikus, atsaucoties uz padomu 2020. gada 11. septembra vēstulē no Augstākā prezidija, mēs mudinām jūs rīkot iknedēļas sanāksmes attālināti un svētbrīžus tiešsaistē, ko varat organizēt atbilstoši jūsu Baznīcas locekļu vajadzībām, tostarp to Baznīcas locekļu, kuri ir atgriezušies Baznīcā, kā arī to draugu vajadzībām, kuri nav no mūsu ticības.

Tajā pašā laikā mēs aicinām visus Baznīcas locekļus un vadītājus pārliecināties par to, ka neviens netiek aizmirsts un visi tiek svētīti.

Kalpojošiem brāļiem un māsām ir izšķiroša nozīme, un viņiem ir jāsaprot, ka mums visiem ir pienākums rūpēties citam par citu un nest cits cita slogus.

Baznīca nav pārstājusi funkcionēt. Mums ir jāapņem mūsu Baznīcas locekļi un jāvirza Baznīcas darbs uz priekšu, noturot iknedēļas prezidiju sanāksmes, padomes sanāksmes, jauniešu padomes sanāksmes, kā arī jauniešu un JNP pasākumus. To var darīt tiešsaistē vai klātienē, kad tas ir piemēroti, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem un JNP, kuriem jāveido draudzības attiecības.

Mēs aicinām jūs studēt Svētos Rakstus un ik dienu lūgt Dievu individuāli un kopā ar ģimeni, kā arī rīkot iknedēļas mājvakarus. Covid-19 laikā, kamēr tempļi ir slēgti, pastāv lieliskas iespējas veikt ģimenes vēstures darbu un dalīties evaņģēlijā ar citiem.

Dievkalpojumi, „Nāciet, sekojiet Man” nodarbības un citi pasākumi var tikt organizēti un vadīti attālināti no jūsu mājām. Mēs atgādinām jums, ka priesterības nesēji var turpināt izpildīt Svētā Vakarēdiena priekšrakstu mājās. Svētā Vakarēdiena priekšraksta izpildi nevajadzētu ierakstīt un pārraidīt tiešsaistē.

Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu piemēru un lielajām pūlēm — dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju, kā arī par pūlēm svētīt savu ģimeni, savus mīļotos, Baznīcas locekļus un tos, kuri nav no mūsu ticības.

Ar lielu mīlestību un pateicību,

Kristofels Goldens
Hans T. Būms
Kirils Pohiļko

Austrumeiropas reģiona prezidijs

___ ___ ___
 

Augstākā prezidija vēstule 2020. gada 11. septembrī

Dārgie brāļi un māsas!

Drošība, piedaloties Baznīcas sanāksmēs un pasākumos

Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā reģionu prezidiji apstiprina sanāksmes un pasākumus savos reģionos. Vietējie apstākļi un noteikumi attiecībā uz COVID-19 ir atšķirīgi, dažkārt pat vienā un tajā pašā Baznīcas reģionā.

Šīs vēstules pielikumā ir izklāstīti principi un detalizētāka informācija, lai palīdzētu vadītājiem rūpīgi pielāgot Baznīcas sanāksmes un pasākumus atbilstoši vietējām vajadzībām un apstākļiem, kā arī saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Izmantojot tehnoloģijas un ievērojot drošības pasākumus klātienē, pastāv daudz iespēju, lai varētu tikties prezidiji un padomes, lai mudinātu un atbalstītu jauniešus un lai notiktu jēgpilna pielūgsme, kalpošana norīkojumā un cita veida kalpošana.

Sākot ar novembri, kad to būs nozīmējis Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents un to ļaus apstākļi un tehnoloģijas, stabu konferences varēs rīkot attālināti vai klātienē, rūpīgi ievērojot atbilstošu sociālo distancēšanos.

Mēs esam pateicīgi par iedvesmotiem kalpošanas norīkojumā paraugiem un mājās balstītiem un Baznīcā atbalstītiem centieniem, kas ļauj Tā Kunga darbam virzīties uz priekšu pašreizējos apstākļos.

Patiesi jūsu,

Augstākais prezidijs

___ 

Izaicinājumu pilnos laikos Jēzus Kristus mācekļi turpina sekot Viņam, piedaloties Viņa glābšanas un paaugstināšanas darbā. Viņš aicina mūs piedalīties, virzoties uz priekšu derību ceļā un palīdzot citiem darīt to pašu, kā apstākļi to ļauj.

Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā reģionu prezidiji apstiprina sanāksmes un pasākumus savos reģionos. Tā Kunga darbu vada šādi principi:

Princips

Baznīcas vadīšana

Pieminēt Baznīcas locekļus pēc vārda un stiprināt viņus gan garīgi, gan laicīgi

(skat. Moronija 6:4–5).

Noturiet prezidiju un padomes sapulces (tostarp Ārona priesterības kvorumu un Jauno sieviešu klasēm) attālināti vai drošībā klātienē atbilstoši vietējiem apstākļiem. Stabu un bīskapiju vadītāji (un jauniešu kvorumu un klašu prezidiji) īsteno glābšanas darbu.

Stiprināt Baznīcas locekļus un palīdzēt nest viņu nastas (skat. Mosijas 18:8–11; Mācības un Derību 20:47, 59).

Turpiniet kalpot norīkojumā un noturiet kalpošanas norīkojumā intervijas, kā arī izrādiet rūpes par tiem, kuriem ir īpašas vajadzības.

Ievērojot drošības pasākumus, atbilstoši bīskapa norādījumiem un atslēgām, regulāri pasniedziet Svēto Vakarēdienu mājās tiem, kas to vēlas saņemt, ja tas ir praktiski.

Pacilāt citam citu un sekmēt vienotību caur aktivitātēm (skat. Mosijas 18:21; Mācības un Derību 121:9).

Rīkojiet jauniešu sanāksmes, aktivitātes un kalpošanas projektus attālināti vai drošībā klātienē atbilstoši vietējiem apstākļiem — svētdienās vai citās dienās. Palīdziet jauniešiem draudzēties un augt, izmantojot Bērnu un jauniešu programmu mājās un baznīcā. Daudzas ģimenes māca un dzied mājās kopā ar saviem Sākumskolas vecuma bērniem, izmantojot resursus, kas pieejami Sākumskolas bērniem.

Bieži sapulcināt Baznīcas locekļus kopā, lai gavētu, lūgtu un runātu par savu dvēseļu labklājību (skat. Almas 6:6; Moronija 6:6).

Atbilstoši bīskapa norādījumiem un atslēgām rīkojiet iknedēļas Svētā Vakarēdiena sanāksmes attālināti, drošībā klātienē vai klātienes tikšanās un virtuālas pārraides salikumā atbilstoši vietējām vajadzībām un noteikumiem. Šādas pārraides nevajadzētu ierakstīt. Atbalstiet tos Baznīcas locekļus, kuriem pašreizējos apstākļos jāturpina sabata godināšana mājās.

Tā kā Svētā Vakarēdiena sanāksmes pārraidē nav iekļauta Svētā Vakarēdiena pasniegšana, apsveriet iespēju sākt pārraidi pēc Svētā Vakarēdiena, vai arī noturēt Svētā Vakarēdiena daļu sanāksmes beigu daļā, lai tie, kas skatās Svētā Vakarēdiena sanāksmi, programmu attālināti redzētu bez pārtraukuma.

Vietējie vadītāji palīdz nodrošināt, ka visi, kas vēlas pieņemt Svētā Vakarēdiena priekšrakstu, var to darīt klātienē, un to pasniedz pilnvaroti priesterības nesēji.

___ ___ ___


Augstākā prezidija vēstule 2020. gada 16. aprīlī

Dārgie brāļi un māsas!

Administratīvie principi grūtību laikos

Mēs esam pateicīgi par to, ko daudzi no jums dara, lai uzmanīgi sekotu valstu, pašvaldību un vietējo vadītāju norādījumiem daudzās valstīs, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca arī veic atbilstošus piesardzības pasākumus un sniedz palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga.

Pašreizējos apstākļos, kā arī apstākļos, kas var pastāvēt nākotnē, Baznīca un tās locekļi uzticīgi izrādīs savu apņemšanos būt par labiem pilsoņiem un labiem kaimiņiem.

Šai vēstulei ir pievienoti dokumenti, kas izskaidro Baznīcas administratīvos principus grūtību laikos. Pielikumā ir sniegti norādījumi par būtiskajiem priekšrakstiem, svētībām un citām Baznīcas funkcijām, lai vadītu vadītājus pašreizējā krīzes situācijā un grūtību laikā nākotnē.

Šie dokumenti tiek izdoti, reaģējot uz pārtraukumiem Baznīcas procedūrās un Baznīcas locekļu aktivitātēs, ko izraisījusi pasaules mēroga COVID-19 pandēmija. Tiem būtu jāsniedz vadoši norādījumi, kamēr vien šī pandēmija pastāv konkrētā valstī vai reģionā. Vēlāk var tikt izdoti citi norādījumi.

Patiesi jūsu,

Augstākais prezidijs

___

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca koncentrējas uz dievišķi noteiktajiem pienākumiem, lai palīdzētu Baznīcas locekļiem, kas virzās pa derību ceļu uz mūžīgo dzīvi. Lai palīdzētu sasniegt šo dievišķo mērķi, Baznīca un tās vadītāji nodrošina priesterības pilnvaras un atslēgas, derības un priekšrakstus, kā arī pravietiskus norādījumus. Baznīca aicina visus cilvēkus nākt pie Jēzus Kristus un uzticīgi paklausīt Viņa baušļiem.

Grūtību laiki

Svētie Raksti skaidri vēsta, ka šajā atklāšanā mēs pieredzēsim grūtus laikus. Sarežģītos apstākļos Baznīca pasludinās pamatprincipus un izpildīs nepieciešamos priekšrakstus, lai svētītu Debesu Tēva bērnus. Lai kādi būtu laiki vai apstākļi, noteiktas lietas ir būtiskas Tā Kunga Baznīcā. Tās ietver svēto doktrīnu un priekšrakstus.

Globālā pilsoniskā atbildība

Baznīcas locekļi ir pateicīgi par daudzu pasaules valstu likumiem, kas aizsargā reliģisko brīvību un ciena svēto sirdsapziņas brīvību.

Baznīca māca, ka tās locekļiem jāatbalsta un jāievēro likumi savās dzīves vietās. Valdības ievieš tādus likumus, kādi, pēc to uzskatiem, vislabāk aizsargā sabiedrības intereses. Mēs atzīstam, ka ārkārtas apstākļos visas individuālās tiesības var tikt saprātīgi ierobežotas uz laiku, lai aizsargātu plašākas sabiedrības drošību.

Pandēmijas vai dabas katastrofas laikā Baznīca reaģēs uz oficiāliem rīkojumiem veikt nepieciešamās darbības, piemēram, atcelt vai atlikt sanāksmes vai citas pulcēšanās. Baznīca un tās locekļi ir apņēmušies būt par labiem pilsoņiem un labiem kaimiņiem. Baznīcai ir ilga vēstures pieredze, kā vērsties pie citiem un sniegt palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama.

Reizē ar mūsu apņemšanos būt labiem pasaules pilsoņiem, mēs ar cieņu apgalvojam, ka saprātīgi pielāgojumi var tikt attiecināti uz visiem ticīgiem cilvēkiem, kad viņi cenšas piedalīties rituālos, kas ir viņu ticības pamatā.

Tas Kungs ir sagatavojis Savu Baznīcu

Iedvesmota vadība daudzu gadu garumā ir sagatavojusi Tā Kunga Baznīcu un tās locekļus gan laicīgā, gan garīgā ziņā — mainīgiem un grūtiem laikiem.

Papildus ilggadējam padomam par to, lai Baznīcas locekļiem mājās būtu pārtikas krājumi, Baznīcas locekļi ir koncentrējušies uz sabata dienas ievērošanu, kalpošanu citiem un Melhisedeka priesterības kvorumu un Palīdzības biedrības stiprināšanu. Caur Saviem praviešiem Tas Kungs ir pastiprināti pievērsies mājās balstītām un Baznīcas atbalstītām mācībām un dzīvei saskaņā ar evaņģēliju. Baznīcas locekļi ir tikuši mudināti padarīt savas mājas par patiesām ticības svētnīcām, kur bērniem un jauniešiem tiek mācīts evaņģēlijs. Mācību programma „Nāciet, sekojiet Man” piedāvā modeli, pēc kura Baznīcas locekļi visā pasaulē apgūst evaņģēliju savās mājās un Baznīcā. Bērnu un jauniešu programma arī ir ģimenē balstīta, ļaujot vecākiem audzināt savus bērnus garīgajā, intelektuālajā, fiziskajā un sociālajā jomā.

Baznīcas locekļi tiek aicināti izmantot tehnoloģijas, lai dalītos ar evaņģēlija vēstījumiem ierastā un dabiskā veidā. Misionāriem ir nodrošinātas ierīces, kas viņiem ļauj atrast un mācīt klausītājus pat tad, ja nav iespējama saskarsme ar personu klātienē. Baznīcas locekļi var iesaistīties ģimenes vēstures darbā no savām mājām.

Aplūkojot šo un daudzu citu centienu vienotos modeļus, mēs varam redzēt, kā Tas Kungs mūs ir rūpīgi organizējis un sakārtojis, lai sagatavotu grūtiem laikiem.

Pamatprincipi un priekšraksti

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kārtības baznīca. Priekšraksti un svētības ir svētas darbības, kas tiek veiktas ar priesterības pilnvarām. Lai gan dažas procedūras var mainīties atkarībā no apstākļiem, pamata doktrīnai, principiem un priekšrakstiem ir jātiek aizsargātiem.

Daudzos priekšrakstos ir vajadzīga roku uzlikšana, piemēram, veicot konfirmācijas, ordinēšanas, iecelšanas amatā, sniedzot svētības un piešķirot priesterības atslēgas. Šādos priekšrakstos vajadzīgs, lai priesterības nesējs, kurš izpilda priekšrakstu, būtu tajā pašā vietā, kur atrodas saņēmējs. Priesterības priekšrakstus nevar veikt attālināti, izmantojot tehnoloģijas. Ja apstākļi to prasa, citi cilvēki var vērot priekšraksta izpildi attālināti, izmantojot tehnoloģijas, ja to atļauj prezidējošais pilnvarotais.

Šajos izaicinošajos laikos prezidējošajiem pilnvarotajiem jāpieņem gudri lēmumi attiecībā uz to, kurus priekšrakstus var uz laiku atlikt. Ja ir bažas par infekcijas slimību, tad tiem, kas veic priekšrakstus, ir jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai aizsargātu sevi un citus.

Šeit ir pievienoti norādījumi par būtiskajiem priekšrakstiem, svētībām un citām Baznīcas funkcijām.

Šie dokumenti tiek izdoti, reaģējot uz pārtraukumiem Baznīcas procedūrās un Baznīcas locekļu aktivitātēs, ko izraisījusi pasaules mēroga COVID-19 pandēmija. Tie ir jāizmanto kā norādījumi tik ilgi, kamēr konkrētajā valstī vai valsts ģeogrāfiskajā daļā pastāv šī pandēmija un ar to saistītie Baznīcas sanāksmju un sabiedrības pulcēšanās oficiālie ierobežojumi. Vēlāk var tikt izdoti citi norādījumi.

Noslēgums

Kā ir teicis pravietis Nefijs: „Tas Kungs nedod pavēles cilvēku bērniem, ja vien Viņš nesagatavos ceļu priekš tiem, lai viņi varētu paveikt to, ko Viņš tiem ir pavēlējis” (1. Nefija 3:7). Tas Kungs mums palīdzēs. Priesterības spēks un Baznīcas locekļu taisnīgums palīdzēs mums doties uz priekšu nākamajās dienās.

___

NORĀDĪJUMI PAR BŪTISKAJIEM PRIEKŠRAKSTIEM, SVĒTĪBĀM UN CITĀM BAZNĪCAS FUNKCIJĀM

Atjaunināti 2020. gada 11. jūnijā

Ārkārtējos laikos priekšrakstus parasti var veikt, vienlaikus ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus. Piemēram, ja ir bažas par infekcijas slimību, tad tiem, kas izpilda priekšrakstus, ir rūpīgi jānomazgā rokas, un var tikt izmantoti arī cimdi un sejas maskas.

Kristības un konfirmācijas

Lai veiktu kristības un konfirmācijas, ir vajadzīga atļauja no priesterības vadītāja ar atbilstošām atslēgām. Nepieciešamības gadījumā kristību dievkalpojumi var notikt tikai ar četriem cilvēkiem: kristību kandidātu, priesteri vai Melhisedeka priesterības nesēju, kas izpilda kristīšanu, un diviem lieciniekiem. Kristības tiek veiktas ar bīskapa vai misijas prezidenta atļauju, kuram ir nepieciešamās priesterības atslēgas. Bīskapam vai misijas prezidentam, vai kādam, ko viņi nozīmē (kas varētu būt viens no lieciniekiem), ir jāvēro un jādokumentē kristības un konfirmācija. Vajadzības gadījumā persona, kas piešķir atļauju, var to darīt attālināti, izmantojot tehnoloģijas. Vadītāji, ģimenes locekļi un draugi var vērot attālināti, izmantojot tehnoloģijas. bet nedrīkst veikt video vai audioierakstus. Ja Svētā Vakarēdiena sanāksmes tiek uz laiku atliktas, pievērstie var tikt konfirmēti tūlīt pēc kristībām.

Ordinācijas priesterībā un iecelšanas amatā

Lai veiktu ordinācijas priesterībā un iecelšanas amatā, nepieciešama iepriekšēja atļauja no personas, kurai ir atbilstošas priesterības atslēgas. Tam ir arī nepieciešams, lai pilnvarotais priesterības nesējs fiziski uzliktu rokas. Priekšraksts ir jāvēro un jādokumentē indivīdam, kuram ir priesterības atslēgas, vai kāds, kuru viņš nozīmē. Nepieciešamības gadījumā šis indivīds var vērot priekšrakstu attālināti, izmantojot tehnoloģijas. Vadītāji, ģimenes locekļi un draugi var vērot attālināti, izmantojot tehnoloģijas. bet nedrīkst veikt video vai audioierakstus.

Ordinācijas, iecelšanas aicinājumā un iecelšanas amatā var veikt bez iepriekšējas atbalstīšanas bīskapijas vai staba sanāksmē, ja ir saņemta iepriekšēja atļauja no personas, kurai ir atbilstošas priesterības atslēgas. Tas ļauj Tā Kunga darbam virzīties uz priekšu, un darbība vēlāk tiek apstiprināta, kad tiek atsāktas sanāksmes.

Slimo svētīšana

Lai dotu priesterības svētību, ir nepieciešama fiziska roku uzlikšana. Parasti to dara divi vai vairāki Melhisedeka priesterības nesēji, taču to var izdarīt arī viens priesterības nesējs. Pēc visu nepieciešamo piesardzības pasākumu veikšanas, kad apstākļi neļauj novietot rokas uz cilvēka galvas, var piedāvāt lūgšanu, tostarp izmantojot tehnoloģijas. Tā ir ticības lūgšana, nevis priesterības svētība. Ikviens jebkurā laikā var lūgt Dievu, gavēt vai citādi kalpot citiem.

Svētā Vakarēdiena priekšraksta izpildīšana

Baznīcas locekļiem jāizmanto izdevība — saņemt svētības, apmeklējot Svētā Vakarēdiena sanāksmi un katru nedēļu pieņemot Svēto Vakarēdienu, kad tas ir iespējams. Ārkārtas apstākļos, kad Svētā Vakarēdiena sanāksmes netiek noturētas ilgāku laiku, bīskaps var pilnvarot cienīgus priesterības nesējus savā bīskapijā sagatavot un pasniegt Svēto Vakarēdienu savās mājās vai citu bīskapijas locekļu, kuri to lūdz, mājās, kuru mājās nav cienīga priestera vai Melhisedeka priesterības nesēja. (Skat. General Handbook, 18.9.1.) Nepieciešamības gadījumā Svēto Vakarēdienu var pasniegt tikai viens priesteris vai Melhisedeka priesterības nesējs.

Baznīcas locekļi var nodrošināt paši savu maizi un ūdeni. Tomēr Svētā Vakarēdiena sagatavošana, tostarp maizes laušana, jāveic pilnvarotam priesterības nesējam. Priesterības nesējam(-iem), kas pasniedz Svēto Vakarēdienu, jābūt tajā pašā vietā, kur atrodas tie, kas to pieņem, kad viņi lauž maizi, saka lūgšanas un pasniedz šos simbolus. Neparastos apstākļos, kad Svētais Vakarēdiens nav pieejams, Baznīcas locekļi var gūt mierinājumu, studējot Svētā Vakarēdiena lūgšanas un no jauna apņemoties dzīvot pēc savām noslēgtajām derībām, kā arī lūdzot par to dienu, kad viņi to saņems personīgi — pareizā priesterības nesēja izpildījumā.

Atsevišķas personas un ģimenes tiek svētītas, kad tās var noturēt privātu, ģimenē balstītu sabata dienas dievkalpojumu — personīgi vai attālināti. Šāds dievkalpojums var ietvert lūgšanas, garīgās dziesmas un evaņģēlija studijas. Ja ir saņemta atļauja un kad klāt ir priesterības nesējs(-i), var svētīt un pasniegt Svēto Vakarēdienu.

Citas Baznīcas funkcijas

Sanāksmes. Ārkārtējos apstākļos vadītāji var uz laiku apturēt sanāksmes un aktivitātes. Kad apstākļi to prasa, bīskapības sanāksmes, intervijas un bīskapijas padomes sanāksmes var notikt attālināti, izmantojot tehnoloģijas, piemēram, tālruņa zvanus vai videozvanus. Bīskapi un bīskapiju vadītāji var izmantot tehnoloģijas vēstījumiem, lai papildinātu Baznīcas locekļa ģimenē balstīto pielūgsmi.

Tie, kuriem ir priesterības atslēgas, vada Svētā Vakarēdiena sanāksmes un staba konferences, kvorumu un organizāciju sanāksmes, evaņģēlija mācīšanu, administratīvās sanāksmes, intervijas un vairumu no priesterības priekšrakstiem. Kad apstākļi to prasa, tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai pārraidītu staba konferences, kad to ir pilnvarojis prezidējošais pilnvarotais. Ja to ir pilnvarojis bīskaps, Svētā Vakarēdiena sanāksmes var tikt pārraidītas bīskapijas locekļiem visur, kur tie atrodas, taču pārraidē nedrīkst iekļaut Svētā Vakarēdiena priekšrakstu un pārraidi nedrīkst ierakstīt.

Kalpošana norīkojumā. Kalpojošie brāļi un māsas atklās, ka pastāv dažādi veidi, kā nodrošināt nepieciešamo atbalstu saviem nozīmētajiem indivīdiem un ģimenēm. Tas, vai kalpošana norīkojumā tiek veikta personīgi vai attālināti, izmantojot tehnoloģijas, ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem un iesaistīto personu vajadzībām, vēlmēm un veselības. Intervijas kalpošanai norīkojumā var tikt veiktas attālināti, pēc vajadzības izmantojot tehnoloģijas. Ārkārtas gadījumos klātienes kalpošana var tikt ierobežota ar kādu nopietnu un steidzamu fizisku, garīgu vai emocionālu vajadzību risināšanu. Kalpojošajiem brāļiem un māsām būtu jāizrāda sava mīlestība un atbalsts pienācīgā veidā.

Baznīcas locekļu ģimenē balstītās pielūgsmes papildināšana. Ja pastāv sabiedriskās pulcēšanās ierobežojumi un ir attiecīgas vietējās vajadzības, bīskapi un bīskapiju vadītāji, izmantojot tehnoloģijas, var nodrošināt zināmu saturu, lai papildinātu Baznīcas locekļu ģimenē balstīto pielūgsmi. Bīskapiju vadītāji var pēc izvēles piedāvāt svētbrīžus, dievkalpojumus un svētdienu nodarbības bīskapijas locekļiem un tiem, kas dzīvo bīskapijas robežās. Bīskapijas vadītāji nodrošina, ka saturs, kas tiek koplietots ar tehnoloģiju palīdzību, ir saskaņā ar Baznīcas doktrīnu.

Bīskapi un bīskapijas padomes cenšas atbalstīt atsevišķus cilvēkus un ģimenes, neiejaucoties mājās balstītā dzīvē pēc evaņģēlija. Galvenais apsvērums ir Baznīcas locekļu vajadzības un izvēles. Gudri spriedumi var palīdzēt nodrošināt to, kas Baznīcas locekļiem ir visvairāk nepieciešams, nevis visu, ko šīs tehnoloģijas var sniegt. Vadītājiem vajadzētu ļoti uzmanīties, lai nepārslogotu Baznīcas locekļus ar sanāksmēm, pasākumiem un informāciju.

Stabu vadītājiem būtu jārīko sapulces vai svētbrīži tikai atbilstoši tam, kā tas ir izklāstīts vispārējā rokasgrāmatā (General Handbook), vai arī, kā to norāda Divpadsmit apustuļu kvorums.

Tehnoloģijas. Laicīgās dzīves svētība ir iespēja pieredzēt cilvēku savstarpējās komunikācijas bagātību. Turklāt tehnoloģijas var uzlabot komunikāciju: 1) sapulcinot indivīdus, kas ir nošķirti attāluma vai citu fizisku apstākļu dēļ, un 2) palielinot piekļuvi sanāksmēm, pasākumiem un informācijai, kas ir svarīga Tā Kunga darbam.

Lai pienācīgi izmantotu tehnoloģijas, būtu jāievēro principi saistībā ar priesterības atslēgām, derībām un priekšrakstiem, vietējo Baznīcas locekļu vajadzības, noteiktās vienības robežas un saprātīgi lūgumi pēc vadītāju un Baznīcas locekļu laika.

Kad prezidējošās amatpersonas apstiprina kādas tehnoloģijas izmantošanu, viņiem jānodrošina, lai tās darbība netraucētu svēto pasākumu godbijībai un nenovērstu uzmanību no Gara izpausmēm. Viņiem ir jādalās ar saturu, izmantojot tehnoloģijas, tikai ar saviem Baznīcas locekļiem un citiem, kas dzīvo viņu nozīmētajās ģeogrāfiskajās robežās.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.