EasterMessageFP2024.jpeg
Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija Lieldienu vēstījums

Šajās Lieldienās mēs jūs aicinām gremdēties pārdomās par Glābēja Izpirkšanas upuri un brīnišķo Augšāmcelšanos, kas svētī visus mūs.

Pateicoties mūsu Glābējam, Jēzum Kristum, mēs saņemam šo cerības vēsti: „Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16:33.) Glābējs apsola, ja mēs ievērojam Viņa baušļus un priekšrakstus, mēs gūsim „mier[u] šinī pasaulē un mūžīg[o] dzīv[i] nākamajā pasaulē” (Mācības un Derību 59:23).

Mēs liecinām, ka Jēzus Kristus dzīvo! „Viņš ir augšāmcēlies” (Mateja 28:6). Pateicoties Viņam, mēs varam saņemt vadību un stiprinājumu, nesot savus slogus šajā laicīgajā dzīvē. Tā kā mums ir ticība Glābēja Izpirkšanas upurim, grēka važas mūs nevar ieslodzīt, un pārbaudījumiem, ko dzīvē piedzīvojam, pār mums nebūs paliekošas varas. „Nāves dzelonis ir aprīts Kristū” (Mosijas 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Augstākais prezidijs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.